Logo

Další orgány mimo Stanovy Spolku KOLUMBUS:

I. Výkonný náměstek

1.    Výkonný náměstek je volen a odvoláván členskou schůzí spolku.
2.    Výkonný náměstek je 1. zástupcem ředitele spolku.

II. Ekonom spolku

1.    Je volen a odvoláván členskou schůzí na základě výběrového řízení ředitele spolku a výkonného náměstka.
2.    Ekonom spolku je 2. zástupcem ředitele.
3.    Kontroluje plnění podmínek v donátorských smlouvách.
4.    Ve spolku je zodpovědný za
a)    vedení ekonomiky spolku,
b)    úzce spolupracuje s kontrolní komisí spolku,
c)    plní veškeré povinnosti vyplývající z pracovní náplně, která je nedílnou součástí jeho pracovní smlouvy.

III. Projektoví manažeři

1.    Jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí spolku.
2.    Podávají ve spolupráci s výkonným náměstkem a ekonomem spolku projekty.
3.    Zodpovídají za vedení svého projektu.
4.    Řídí ve spolupráci s výkonným náměstkem a ekonomem spolku své projekty.
5.    Informují výkonného náměstka a ekonoma spolku o průběhu projektu.
6.    Zpracovávají návrhy závěrečné a průběžné zprávy o svém projektu.
7.    Navrhují užšímu vedení koordinátory projektů.
8.    Spolupracují s webmasterem.

IV. Tiskový mluvčí

1.    Je volen a odvoláván členskou schůzí spolku.
2.    Zastupuje spolek ve styku s médii.
3.    Informuje veřejnost o činnosti spolku na základě pověření užšího vedení spolku.
4.    Propaguje činnost spolku a podílí se na výrobě propagačních materiálů.
5.    Spolupracuje s webmasterem.

V. Koordinátoři projektů

1.    Jsou jmenováni a odvoláváni ředitelem spolku, výkonným náměstkem a ekonomem spolku.
2.    Jsou to koordinátoři dle aktuální situace spolku.

VI. Fundraiser

1.  Je volen a odvoláván členskou schůzí spolku.         
2.  Tvoří, zadává a koordinuje tvorbu projektů.
3.  Pěstuje vztahy s donátory včetně korespondence.
4.  Je aktivní zejména v kontaktu s členy druhé komory spolku, která se zabývá ekonomickou podporou.

VII. Vedoucí zahraniční agendy

1.    Je volen a odvoláván členskou schůzí spolku.
2.    Soustavně shromažďuje informace ohledně duševního zdraví ze zahraničí (významné texty, akce, organizace, významní jednotlivci, zákony z naší oblasti), tak aby informace byly k dispozici všem bez ohledu na to, kdo zrovna jezdí do zahraničí.
3.    Informace čerpá z internetu, od cizinců přijíždějících k nám, členů spolku vyjíždějících do zahraničí a z e-mailové korespondence.
4.    V případě potřeby zjišťuje cíleně informace potřebné pro práci s webmasterem spolku.
5.    Po dohodě s užším vedením spolku zadává překlady zahraničních časopisů či jiných potřebných textů.

VIII. Vedoucí pobočky

1.    Je volen a odvoláván členskou schůzí pobočky spolku.
2.    Svolává a řídí jednání členů pobočky.

IX. Zprávy o činnosti

Ředitel spolku, výkonný náměstek, ekonom spolku, projektoví manažeři, koordinátoři a vedoucí poboček podávají min. 1x ročně členské schůzi zprávu o své činnosti za uplynulé účetní období, a to nejpozději do 30. června.

X. Pravomoci členské schůze

Členská schůze má následující pravomoci:
1.    Schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, popř. doplňky.
2.    Volí tajným hlasováním ředitele spolku, výkonného náměstka, ekonoma spolku, projektové manažery a další zástupce spolku.
3.    Volí tajným hlasováním členy kontrolní komise.
4.    Stanovuje výši členských příspěvků a datum jejich splatnosti, pokud o nich rozhodne.
5.    Rozhoduje o zániku spolku nebo o sloučení s jinou organizací.
6.    Může přijímat nebo vyloučit členy spolku nebo pozastavit členství.
7.    Pokud se nesejde členská schůze v potřebném počtu, přebírají všichni přítomní členové první komory spolku  pravomoc členské schůze.

XI. Pravomoci ředitele spolku

1.    Zabezpečuje činnost spolku.
2.    Rozhoduje spolu s výkonným náměstkem a ekonomem spolku o pohovoru s  členem, nebo udělení důtky členovi.
3.    Pokud se členská schůze nesejde 3x za sebou, může širší vedení spolku rozhodnout o zániku Spolku KOLUMBUS.
4.    Dohlíží na majetek a schvaluje účetní závěrky.
5.    Deleguje členy spolku jako své zástupce do právnických osob, jichž je Spolek KOLUMBUS řádným členem.

XII. Pravomoci kontrolní komise

1.    Kontroluje dodržování Stanov a Jednacího a organizačního řádu a na případné porušování upozorňuje ředitele spolku nebo členskou schůzi.
2.    Kontroluje hospodaření Spolku KOLUMBUS, upozorňuje ředitele spolku na nedostatky a navrhuje jí, jak nedostatky odstranit.
3.    Vypracovává jednou ročně kontrolní zprávu, kterou předkládá členské schůzi.

XIII. Sankce za porušení Stanov či Jednacího a organizačního řádu sdružení

Sankce, které vydává ředitel spolku:

1.    pohovor s ředitelem spolku,
2.    důtka ředitele spolku.

Sankce, které vydává členská schůze:

1.  výstražná důtka členské schůze,
2.    pozastavení členství,
3.     vyloučení ve smyslu Stanov.

XIV. Členství v komorách spolku

Členem první komory Spolku KOLUMBUS se stává ten jeho člen, který má vlastní (osobní) zkušenost s psychiatrickou péčí.

Členem druhé komory Spolku KOLUMBUS se stává ten jeho člen, který má zprostředkovanou zkušenost s psychiatrickou péčí (nemá vlastní zkušenost s psychiatrickou péčí). Může jít o příbuzného pacienta, pracovníka, který se mezi uživateli péče dlouhodobě vyskytuje apod.

Copyright © 2018 - Spolek KOLUMBUS