Logo

Název projektu: Jsme tu s Vámi – jsme tu pro Vás

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Projekt podpořil:

Obsah projektu

Veškeré aktivity, které jsou součástí obsahu projektu, jsou koncipovány tak aby:

- podpořily aktivizaci duševně nemocných a jejich začlenění do společnosti
- poskytly zaměstnání duševně nemocným a zlepšily tak úroveň jejich života
- hájily zájmy a práva osob s duševním onemocněním
- zajistily rovnost mezi lidmi bez ohledu na zdravotní postižení (Listina základních práv a svobod)
- přispěly k destigmatizaci duševních onemocnění ve společnosti

 Aktivity, které jsou součástí obsahu projektu za 1. pololetí 2018

A) Sledování postupu Reformy psychiatrické péče z pohledu uživatelů

Náš spolek se sešel s představiteli různých svépomocných organizací a zástupkyně MZ na setkání v rámci NRZP, kde byl představen především systém vznikajících Center duševního zdraví. Byly zde vzneseny také dotazy na to, zda budou mít pacienti možnost výběru z nových zdravotnických prvků v oblasti psychiatrické péče. Je zde míněna především možnost léčit se ambulantně v rozšířených ambulancích, pokud jsou tito lidé dlouhodobě stabilizováni. Pro podporu Reformy psychiatrické péče jsme se zúčastnili i festivalu Na hlavu svou přítomností u příležitosti promítání filmu „S láskou Vincent“.

19. 2. 2018 – Jednání s NRZP a zástupkyní MZ – Partyzánská, Praha 7

27. 4. 2018 – Festival Na hlavu, Městská knihovna, Mariánské nám. 1, Praha 1

B) Tvorba a monitorování komunitního plánování v ČR

21. 2. 2018 - Komunitní plánování Prahy 10 – osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením, MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10

17. 4. 2018 - Komunitní plánování Ústí nad Labem, Fokus Labe, Stroupežnického 9, Ústí nad Labem

18. 4. 2018 - Komunitní plánování Prahy 10 – osoby ohrožené sociálním vyloučením, se zdravotním postižením, MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10

16. 5. 2018 – Účast a prezentace spolku na veletrhu sociálních a návazných služeb Prahy 10, NC Eden, Praha 10

26. – 27. 5. 2018 – Účast a prezentace spolku na festivalu Mezi ploty, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8

28.5.2018 - Komunitní plánování Magistrátu města Brna, osoby s duševním onemocněním, osoby ohrožené sociálním vyloučením, Koliště 19, Brno

7. 6. 2018 - Účast a prezentace spolku na veletrhu sociálních služeb hl. m. Prahy „HELP fair“, Střelecký ostrov, Praha 1

C) Sledování plnění Úmluvy OSN, Národního Plánu, vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

V oblasti psychiatrické péče se v Praze začal scházet tým organizátorů a uživatelů psychiatrické péče, který diskutuje na svých setkáních palčivé problémy Reformy. Máme řadu výhrad ke vzniku registru osob s duševním onemocněním, žádáme dodržování Úmluvy OSN. Chceme pořádat přednášky pro ostatní nemocné uživatele a vysvětlovat postup Reformy psychiatrické péče v jednotlivých krajích v rámci nemocnic. V současné době také probíhá řada Kulatých stolů, kde se diskutují otázky CDZ a deinstucionalizace. Nelze také opomenout aktivní účast našeho spolku na Sjezdu psychiatrické společnosti ČLP v Mikulově, kde jsme měli aktivní příspěvek „Potřeby lidí s duševním onemocněním“ v rámci pacientského sympozia.

27. 3. 2018 – NÚDZ, Klecany

29. 3. 2018 – NÚDZ, Klecany

24. 4. 2018   - kulatý stůl, Zdravotnický deník, reforma, Masarykovo nábřeží 1, Praha 1

26. 4. 2018 - NÚDZ, Klecany

14. 5. 2018 – kulatý stůl, deinstitucionalizace, Krokova 2, Praha 2

14. 6. 2018 - Aktivní účast na Sjezdu PS ČLP, Mikulov

D) Zapojení uživatelů do edukace o duševním zdraví, informační činnost o Reformě psychiatrické péče

V prvním pololetí roku 2018 se na Ministerstvu zdravotnictví sešla 2x Pacientská rada, kde máme jako Spolek svou zástupkyni a dále se konal třídenní pracovní výjezd, kde se řešily důležité záležitosti především z oblasti řízení a fungování budoucích pracovních skupin v rámci této rady. V oblasti psychiatrické péče jsme dosud školili dobrovolníky projektu Dobroduš ČCE o duševních nemocech – vlastní zkušenost s nemocí a dále informace o reformě psychiatrické péče a studenty psychologie a lékařské fakulty, jako i veřejnost v rámci cyklu přednášek Psychobraní.

5. 2. 2018 – Pacientská rada MZ, Palackého nám., Praha 2

2. – 4. 3. 2018 – Výjezdní zasedání Pacientské rady MZ, Hradec Králové

10. 5. 2018 – Setkání s pacientskými organizacemi, MZ, Palackého nám., Praha 2

16. 5. 2018 – Pacientská rada MZ, Palackého nám., Praha2

28. 3. 2018 – Přednáška pro studenty psychologie a lékařské fakulty, veřejnost, 3. lékařská fakulta, Sylabova posluchárna, Praha 10

19. 5. 2018 – Přednáška pro dobrovolníky ČCE projektu Dobroduš, Korunní 60, Praha 2

E) Pacientští důvěrníci a advokáti - informační podpora a hájení práv a zájmů osob s duševní poruchou

Pacientští důvěrníci a advokáti – tento projekt byl poprvé představen v roce 2004. Již 14 let hájí Spolek KOLUMBUS práva a zájmy duševně nemocných spoluobčanů. V tomto pololetí odpracovali důvěrníci 1048 hodin pomoci uživatelům psychiatrické péče hospitalizovaným v psychiatrických nemocnicích v Praze a Brně, dále v pražských odděleních nemocnic na klinice Ke Karlovu 11 a Ústřední vojenské nemocnice. Řada dotazů především právního charakteru byla směřována na našeho právníka z nemocnic: PN Šternberk, PN Kosmonosy, PN Horní Beřkovice. Za toto první pololetí 2018 jsme pomohli 104 osobám, z toho 54 mužům a 50 ženám. Nejvíce řešených případů se týkalo problematiky hospitalizace (27), rodiny (24), bydlení (14) a finančních záležitostí (11), především dluhů. Též jsme pomáhali emoční podporou těmto lidem (46) a informovali o činnosti spolku (10).

Copyright © 2018 - Spolek KOLUMBUS