Termín zahájení a ukončení projektu: od...1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Místo realizace projektu: Česká republika

 9 pacientských důvěrníků a advokátů pravidelně navštěvovalo 5 psychiatrických nemocnic a všeobecných oddělení nemocnic, kde celoročně poskytovali tyto činnosti:


•    pomáhali hospitalizovaným pacientům s prosazováním jejich práv a zájmů zejména během hospitalizace;
•    zprostředkovávali právní a sociální pomoc hospitalizovaným pacientům;  
•    poskytovali doprovod pacientům, kteří se nemohou sami volně pohybovat po areálu;
•    doprovázeli pacienty na úřady, do místa bydliště apod.;   
•    monitorovali dodržování práv pacientů v zařízení ve spolupráci s dalšími NNO;
•    evidovali stížnosti pacientů a řešili je s vedením zařízení;
•    prováděli výzkum mezi pacienty ve stabilizovaném stavu: jaké jsou bariéry a potřeby naší cílové skupiny lidí s duševním onemocněním, jejich problémy s udržením nebo získáním práce, životní podmínky, ve kterých žijí, zdravotní stav apod.;
•    distribuovali letáky o právech pacientů v nemocnicích;    
•    vzdělávali pacienty o právech pacientů v nemocnicích;
•    realizovali přednášky pro lékaře o projektech pacientských důvěrníků a podpůrců na psychiatrickém sjezdu ve Špindlerově Mlýně (9. – 12. 6. 2016);
•    propagovali spolek  a zároveň přednášeli pro sociální pracovníky, lékaře a zástupce sdružení na konferenci sociální psychiatrie v Táboře o neformální péči (24. 11. 2016 – 26. 11. 2016) s názvem: „Společně na cestě změny“;
•    přednášeli pro podpůrnou rodičovskou a pacientskou skupinu ČCE následné péče DOBRODUŠ o reformě psychiatrické péče v ČR (27. 1. 2016);
•    přednášeli pro pacienty a rodinné příslušníky jako i bývalé dobrovolníky a pracovníky ČCE následné péče DOBRODUŠ o stigmatizaci a vlastní zkušenosti s nemocí (27. 5. 2016);
•     propagovali projekt pacientští důvěrníci a vyprávěli o vlastní zkušenosti s nemocí na školení pro dobrovolníky ČCE následné služby pro duševně  nemocné DOBRODUŠ (4. 6. 2016 a 3. 12. 2016);
•    přednášeli pro studenty středních škol o duševním zdraví (účastníci projektu se snažili ozřejmit studentům závažnost svého stavu, vyprávěli svůj příběh a jak se s nemocí vypořádat, aby mohli žít plnohodnotný a důstojný život) s názvem „Psychosociální akademie (přednášky pro studenty středních škol)“ pro školy Prahy 10

Hlavním cílem projektu však je hájení práv a zájmů osob s duševní poruchou, zejména pacientů hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích a implementace a monitorování plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ve vztahu k osobám s duševní poruchou.  Cíle a aktivity projektu plynule navazují na aktivity realizované v rámci projektu, který sdružení zahájilo v dubnu 2004.

Projektové aktivity přispěly/výsledky: 

•    k zapojení samotných uživatelů psychiatrické péče do monitorování práv pacientů (celkem 8 uživatelů aktivně navštěvovalo nemocnice a další zařízení)  a rozvoj spolupráce s další organizacemi v rámci této aktivity (Liga lidských práv a MDAC) 
•    k zprostředkování zpětné vazby pro vedení nemocnic v oblasti dodržování práv hospitalizovaných pacientů (setkání se zástupci nemocnic a s personálem)
•     ke zlepšení informování pacientů v léčebnách o jejich právech / celkový počet kontaktů  - 346  – 1 kontakt – ½ hod.
•    celkový počet pacientů za rok  2016 – 205 osob (107 mužů, 98 žen)
•    celkový počet hodin - 1415
•    k rozvoji spolupráce mezi psychiatrickými nemocnicí a nestátními neziskovými sdruženími / pokračování ve spolupráci s Českou psychiatrickou společností – pravidelné setkání s uživateli na odborné téma na psychiatrické klinice Ke Karlovu, účast na odborných setkáních lékařů   
•    k zapojení uživatelů psychiatrické péče do monitorování legislativy a důležitých dokumentů ve vztahu k oblasti péče o duševní zdraví a do vypracování návrhů na systémové změny, informování o průběhu příprav psychiatrické reformy 

hodnocení projektu/výstup (přehled výsledků je uveden v následující tabulce a grafech)

•    písemné záznamy o kontaktu s pacientem / statistiky - výroční zpráva, web sdružení   
•    počet kontaktovaných pacientů/ závěrečná zpráva, výroční zpráva    
•    vyhodnocení nejlepšího důvěrníka za rok 2016 / diplom, závěrečné vyhodnocení  a vyhlášení a ocenění, natáčení propagačních videí
•    počet pracovních schůzek s partnerskými organizacemi /zápisy z jednání, společné výstupy  
•    navazující dlouhodobé projekty (např. Buňka) a nové projekty
prezentace a šíření dobré praxe a informací o projektu v zahraničí (mezinárodní konference GAMIAN 18. 3. – 20. 3. 2016 v Praze, konference uživatelů ENUSP v prosinci 2016 v Berlíně

 

 

Copyright © 2018 - Spolek KOLUMBUS