Logo

Název projektu: Pacientští důvěrníci a advokáti
Termín zahájení a ukončení projektu: od...1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Místo realizace projektu: Česká republika
Tento projekt podpořil:

Devět pacientských důvěrníků a advokátů pravidelně navštěvovalo 5 psychiatrických nemocnic a všeobecných oddělení nemocnic, kde celoročně poskytovali tyto činnosti:


•    pomáhali hospitalizovaným pacientům s prosazováním jejich práv a zájmů zejména během hospitalizace;
•    zprostředkovávali právní a sociální pomoc hospitalizovaným pacientům;
•    poskytovali doprovod pacientům, kteří se nemohou sami volně pohybovat po areálu;
•    doprovázeli pacienty na úřady, do místa bydliště apod.;   
•    monitorovali dodržování práv pacientů v zařízení ve spolupráci s dalšími NNO;
•    evidovali stížnosti pacientů a řešili je s vedením zařízení;
•    prováděli výzkum mezi pacienty ve stabilizovaném stavu: jaké jsou bariéry a potřeby naší cílové skupiny lidí s duševním onemocněním, jejich problémy s udržením nebo získáním práce, životní podmínky, ve kterých žijí, zdravotní stav apod.;
•    distribuovali letáky o právech pacientů v nemocnicích;    
•    vzdělávali pacienty o právech pacientů v nemocnicích;
•   realizovali přednášky pro lékaře o projektech pacientských důvěrníků a podpůrců na psychiatrickém sjezdu;
• propagovali spolek a zároveň přednášeli pro sociální pracovníky, lékaře a zástupce sdružení na konferenci sociální psychiatrie v Českých Budějovicích (2. 11. 2017 – 4. 11. 2017);
• propagovali projekt pacientští důvěrníci a vyprávěli o vlastní zkušenosti s nemocí na školení pro dobrovolníky ČCE následné služby pro duševně nemocné DOBRODUŠ (25. 3. 2017 a 11. 11. 2017);
• přednášeli pro studenty středních škol o duševním zdraví (účastníci projektu se snažili ozřejmit studentům závažnost svého stavu, vyprávěli svůj příběh a jak se s nemocí vypořádat, aby mohli žít plnohodnotný a důstojný život) s názvem „Psychosociální akademie (přednášky pro studenty středních škol) 2017“ pro školy Prahy 10.

 

Hlavním cílem projektu však je hájení práv a zájmů osob s duševní poruchou, zejména pacientů hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích a implementace a monitorování plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ve vztahu k osobám s duševní poruchou.  Cíle a aktivity projektu plynule navazují na aktivity realizované v rámci projektu, který sdružení zahájilo v dubnu 2004.

Projektové aktivity přispěly/výsledky: 

•    k zapojení samotných uživatelů psychiatrické péče do monitorování práv pacientů (celkem 8 uživatelů aktivně navštěvovalo nemocnice a další zařízení)  a rozvoj spolupráce s další organizacemi v rámci této aktivity (Liga lidských práv a MDAC) 
•    k zprostředkování zpětné vazby pro vedení nemocnic v oblasti dodržování práv hospitalizovaných pacientů (setkání se zástupci nemocnic a s personálem)
•     ke zlepšení informování pacientů v léčebnách o jejich právech / celkový počet kontaktů  - 874  – 1 kontakt – ½ hod.
•    celkový počet pacientů za rok  2017 – 208 osob (145 mužů, 63 žen)
•    celkový počet hodin - 1850
•    k rozvoji spolupráce mezi psychiatrickými nemocnicí a nestátními neziskovými sdruženími / pokračování ve spolupráci s Českou psychiatrickou společností – pravidelné setkání s uživateli na odborné téma na psychiatrické klinice Ke Karlovu, účast na odborných setkáních lékařů   
•    k zapojení uživatelů psychiatrické péče do monitorování legislativy a důležitých dokumentů ve vztahu k oblasti péče o duševní zdraví a do vypracování návrhů na systémové změny, informování o průběhu příprav psychiatrické reformy 

hodnocení projektu/výstup (přehled výsledků je uveden v následující tabulce a grafech)

•    písemné záznamy o kontaktu s pacientem / statistiky - výroční zpráva, web sdružení   
•    počet kontaktovaných pacientů/ závěrečná zpráva, výroční zpráva    
•    počet pracovních schůzek s partnerskými organizacemi /zápisy z jednání, společné výstupy  
•    navazující dlouhodobé projekty (např. Buňka) a nové projekty
•    prezentace a šíření dobré praxe a informací o projektu v zahraničí.

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 - Spolek KOLUMBUS