Logo

KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS

Termín realizace: 1.1. 2016 – 31. 1. 2016


 Projekt Buňka v psychiatrické nemocnici Praha - Bohnice a na psychiatrických odděleních nemocnic  probíhal od 1.1.2016 do 31.12.2016 na celém území magistrátu hl. m. Prahy. Projekt byl v Praze realizován 6 podpůrci z řad uživatelů psychiatrické péče, podpůrci část svých odpracovaných hodin odváděli v projektu dobrovolně.


          Z našich výsledků vyplývá, že hlavní i dílčí cíle projektu se dařilo v průběhu roku 2016 řádně plnit. Jednalo se o doprovody cílové skupiny duševně nemocných osob před a po skončení hospitalizace na místa, kam nezbytně potřebují a bez podpory je nejsou schopni samostatně realizovat. Jsou to především tyto důvody - pošta, do různých úřadů (především pro získání nebo obhájení invalidních důchodů na ČSSZ), k bankomatu či do bankovních společností, k ambulantnímu i k odbornému lékaři, domů, na nákup, na policii (v roce 2016 jsme měli případ klientky ze Slovenska, která potřebovala na cizineckou policii), do jiných neziskových organizací, do azylových domů a ubytoven apod. Dále pak byli navštěvováni klienti ve svých domovech, kde jim byla poskytnuta především emoční podpora nebo byly řešeny rodinné a sociální záležitosti. Také aktivní internetové vyhledávání zaměstnání a bydlení (především chráněného nebo bydlení, které se dá získat na volném trhu s byty) v kanceláři spolku  Na Moráni 7, Praha 2 fungovalo dobře.


       Pacientští podpůrci v projektu „Buňka v psychiatrické nemocnici Praha - Bohnice a na psychiatrických odděleních nemocnic“ byli pravidelně edukováni na odborných přednáškách na klinice Ke Karlovu a na dalších konferencích a seminářích v ČR a v zahraničí. V květnu 2015 byl přijat nový zaměstnanec. Tento člověk nás kontaktoval po odvysílání pořadu Václava Moravce Stav duše, ve kterém jsme přijali účast. Vzhledem k rodinnosti a povaze našeho spolku se dobře zapracoval a je přínosem v této práci podpůrce.


        V roce 2016 jsme úspěšně spolupracovali s PN Bohnice, kde byl Projekt psychiatrická buňka realizován jako první v celé České republice, dále s psychiatrickou klinikou Ke Karlovu a s psychiatrickým  oddělením Ústřední vojenské nemocnice. Dlouhodobě spolupracujeme s organizacemi MDAC, Ligou lidských práv, evropskou organizací Gamian, Green Doors, ESET-Help, Fokus či Baobab. Spolupráce s výše uvedenými si velice vážíme. Podařilo se nám dosáhnout nových a užitečných zkušeností.    


        V Praze jsou zájemci o doprovod doprovázeni po celém městě. Nesoustředíme se tudíž na jednu z lokalit, ale jedná se o celé území Prahy. Tato skutečnost je stanovena zájmem klientů o místo doprovodů. Některé doprovody však jsou též mimo hl. m. Prahu, a tak jsou nad rámec služeb, pro které je tento grant poskytován. Bývají to nejčastěji doprovody spojené se stěhováním z hlavního města, po léčbě závislostí a následné dopravení do terapeutických komunit u lidí, které pocházejí z Prahy či dopravení osob do mimopražských domovů se zvláštním režimem.


        Počet doprovodů v Praze za rok 2016 byl 245. Celkově se odpracovalo 877 hodin. Účel doprovodů a další zajímavé informace  jsou blíže specifikovány v tabulce, která je součástí této závěrečné zprávy. Přesto však můžeme konstatovat, že každoročně se mění a narůstá počet hodin i doprovodů a také v roce 2016 nejvíce lidé potřebovali na úřady, domů pro své čisté věci a na nákup věcí do nemocnice.


       Informace pro klienty psychiatrických nemocnic jsou na letácích v nemocnicích, dále pak na letácích, které rozdáváme přímo na odděleních v psychiatrických nemocnicích, na webu Občanského sdružení  KOLUMBUS z.s.. Klienty o naší službě informují samotní podpůrci, tak i odborný personál to znamená psychiatři, psychologové, zdravotní sestry a  sociální pracovnice. Kontaktování klientů probíhá prostřednictvím podpůrců přímo na pavilónech, kam za pacienty docházíme v rámci projektu Pacientští důvěrníci a advokáti a nebo sociální pracovnice, lékař a nebo jiný pracovník kontaktují podpůrce telefonicky.


        Služba probíhala dle aktualizovaného harmonogramu realizace. Nejprve proběhly schůzky pacientských podpůrců, kde jsme si upřesnili, jak budeme v roce 2016 pracovat. Následovala distribuce letáků s nabídkou doprovodů do jednotlivých zdravotnických zařízení. Také jsme informovali zdravotnický personál o nabídce této inovační služby pro pacienty.  S touto zdravotní službou je počítáno i ve Strategii reformy psychiatrické péče a proto je pilotně realizována ve zdravotnických zařízeních. V dalších měsících následovala pravidelná docházka na oddělení, kde byli pacienti kontaktováni nabídkou služby. V případě potřebnosti služby, po dohodě se zdravotnickým personálem, docházelo k realizaci doprovodů pacienta.


       Jedná se o rozvoj  veřejně prospěšné aktivity svépomocného celorepublikového spolku uživatelů psychiatrické péče KOLUMBUS v oblasti zaměřené na zlepšení zdraví občanů. Poskytováním této pravidelné služby dochází ke zlepšení životních podmínek osob se zdravotním postižením a připravuje, již v průběhu hospitalizace, plynulý přechod mimo léčebnu. Po hospitalizaci nemusí nutně docházet k ukončení spolupráce s klientem, ale je námi získaná důvěra rozvíjena v návštěvách u pacientů.


       V roce 2016 se našemu spolku nedařilo zajistit větší množství dobrovolníků z řad studentů a příbuzných. Důvodem malého počtu zájemců o dobrovolnictví vidíme v malé informovanosti mladých lidí o možnostech pracovat jako dobrovolníci a také v naší malé zkušenosti při získávání a práci v oblasti dobrovolnictví.


        Úspěšnost projektu hodnotíme podle toho, kolika klientům jsme pomohli. Jak jsou klienti a zdravotnický personál spokojen s naší službou Službu bychom rádi pacientům nabízeli i v roce 2017. Naším cílem je pomoci ještě více klientům a dále zvýšit počet podpůrců. Činnost bychom rádi rozšířili ještě do více pavilonu psychiatrických nemocnic. Změny na příští rok jsou plánovány jako inovace služby a uvedení nových potřeb plynoucích z realizace projektu v r.2016 a v předešlých letech. Projekt bychom chtěli udržet na celorepublikové úrovni.

 

 

 

Copyright © 2017 - Spolek KOLUMBUS