• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Dne 9. června 2015 představitelé Platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR předali vicepremiérovi Jiřímu Dienstbierovi otevřený dopis adresovaný premiéru Sobotkovi. V dopise signatáři apelují na premiéra, aby se osobně angažoval v procesu transformace systému péče o lidi s vážným duševním onemocněním v ČR. Reforma stále stagnuje. V dopise členové platformy označili sedm oblastí, ve kterých je naléhavě nutné pokračovat v rámci Strategie reformy, kterou schválil a vydal tehdejší ministr zdravotnictví MUDr. Martin Holcát. "Jsme přesvědčeni, že jedinou účinnou prevencí nedávných tragédií, je důsledně realizovaná reforma systému psychiatrické péče, " píše se v dopise.

Dopis byl předán veřejně ministru pro lidská práva Jiřímu Dienstbierovi  v rámci konference Lidská práva, etika a duševní zdraví.

Celý dopis zde:

   Občanské sdružení KOLUMBUS z. s. i v letošním roce spolupracuje na tvorbě Strategie reformy psychiatrické péče. Naši zástupci se setkávají na pracovních skupinách na Ministerstvu zdravotnictví a snaží se prosazovat zájmy uživatelů psychiatrické péče.
   Na počátku roku jsme také zhodnotili naši činnost za rok 2014, ze které vyplynulo, že spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví není tak pružná, jak bychom si představovali. Jde především o zápisy, které jsou cenným zdrojem informací a které nejsou po jednání k dispozici na internetových stránkách. Bylo zjištěno, že zápisy také nereflektují skutečnost, která byla přímo na místě, často nejsou ani popsány úkoly do další diskuse. Problematické je také samotné rozesílání pozvánek v krátkém časovém rozmezí, a tudíž není možná v rámci našeho sdružení a dalších přizvaných uživatelů psychiatrické, příbuzných odborníků, diskuse a podobnější příprava na jednání.
   Tuto skutečnost jsme formulovali v emailu adresovaném panu PhDr.. Ivanu Duškovovi, hlavnímu koordinátorovi Strategie na Mzdr. Email neměl být ze strany našeho sdružení výtkou, ale podnětem k efektivnější spolupráci, kterou by jistě ocenili i další zástupci z řad poskytovatelů služeb a státní sféry. Zatím jsme neobdrželi zpětnou reakci.
   Co se tedy v Reformě psychiatrické péče nyní děje? Alespoň v krátkosti:
   Legislativní skupina projednává možnost vzniku Zákona o duševním zdraví.
   Humanizace psychiatrické péče, skupina č. 3 byla zrušena, důvodem bylo, že Evropská unie neschválila investice do lůžkových zařízení jako projev humanizace psychiatrické péče a jiná alternativa připravena nebyla.
   Vznikne nová skupina, která se bude zabývat prevencí a duševním zdravím. Vznik této skupiny velmi vítáme, protože by se mohlo o psychiatrické péči začít uvažovat jako o péči o duševní zdraví, nikoliv jen jako o léčbě duševních onemocnění.
   Udržitelné financování projednává především přechod pacientů a personálu z psychiatrické nemocnice do CDZ (Centra duševního zdraví). Jsou zde stálé obavy o to, jak se bude financovat psychiatrie, až dojdou finance ze strukturálních fondů.
   Podobné téma se řešilo i na skupině Rozvoj sítě psychiatrické péče. Zde jsme projevili obavu nad tím, že 100 tisíc obyvatel na jedno CDZ je moc a tato připomínka byla vzatá v potaz. Stále se řeší také problematika zaměstnanců Center, zda budou mít adekvátní vzdělání a zda bude vůbec mezi pacienty o tyto služby zájem.
   Na skupině Metodiky a strategie bylo řečeno, že Center duševního zdraví bude celkem 30, což vychází na 2-3 centra na kraj. Na informační kampaň je vyhrazeno 32 milionu Kč a zároveň budou semináře o jejich fungování. Centra duševního zdraví a terénní služby budou patřit pod sociální služby. Finance půjdou také na destigmatizační kampaň na podporu duševně nemocných.
Informace z jednání jednotlivých skupin naleznete také na internetových stránkách www.reformapsychiatrie.  Jednání se uskutečnila v únoru letošního roku a prozatím je k nahlédnutí zápis z jednání ze 4. února.

Že by stále ještě reforma „zamrzla“?

 Iva Homolová, koordinátorka o.s.KOLUMBUS z. s.

13.2.2015 se v Café Therapy konala schůzka  implementačních skupin reformy psychiatrické péče.

V rámci rozpracování strategie na jednotlivé detailní plány probíhá řada jednání specializovaných pracovních skupin vytvořených na základě strategických oblastí. Více zde.

Rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 25. 11. 2011 byl schválen projekt Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Projekt NUDZ odráží potřebu vzniku regionálního Centra VaV v oblasti duševního zdraví, jež by reprezentovalo problematiku v plné šíři a významně se podílelo na udržitelném rozvoji České republiky.

Příjemce: Psychiatrické centrum Praha
Realizace projektu: 1. 12. 2011 – 31. 12. 2015
Celková výše dotace projektu: 971 mil. Kč (z toho 825,5 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 145,5 mil. Kč ze státního rozpočtu ČR)

http://www.nudz.cz/

(Markéta Dobiášová)
Necitlivost státu je tématem následujícího příběhu. Jeho hrdinové mají všechna myslitelná postižení, která jim znemožňují plnohodnotný život. Přesto jsou v očích zákona v podstatě zdraví. V důsledku takzvané Drábkovy sociální reformy přišli o značnou část peněz. Z vyšší moci se tak najednou ocitli na okraji hmotné nouze. V případě těchto těžce nemocných se nabízí otázka, zda je to šetření na správném místě.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/214452801240029/

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS
PDZ