• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

   Občanské sdružení KOLUMBUS z. s. i v letošním roce spolupracuje na tvorbě Strategie reformy psychiatrické péče. Naši zástupci se setkávají na pracovních skupinách na Ministerstvu zdravotnictví a snaží se prosazovat zájmy uživatelů psychiatrické péče.
   Na počátku roku jsme také zhodnotili naši činnost za rok 2014, ze které vyplynulo, že spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví není tak pružná, jak bychom si představovali. Jde především o zápisy, které jsou cenným zdrojem informací a které nejsou po jednání k dispozici na internetových stránkách. Bylo zjištěno, že zápisy také nereflektují skutečnost, která byla přímo na místě, často nejsou ani popsány úkoly do další diskuse. Problematické je také samotné rozesílání pozvánek v krátkém časovém rozmezí, a tudíž není možná v rámci našeho sdružení a dalších přizvaných uživatelů psychiatrické, příbuzných odborníků, diskuse a podobnější příprava na jednání.
   Tuto skutečnost jsme formulovali v emailu adresovaném panu PhDr.. Ivanu Duškovovi, hlavnímu koordinátorovi Strategie na Mzdr. Email neměl být ze strany našeho sdružení výtkou, ale podnětem k efektivnější spolupráci, kterou by jistě ocenili i další zástupci z řad poskytovatelů služeb a státní sféry. Zatím jsme neobdrželi zpětnou reakci.
   Co se tedy v Reformě psychiatrické péče nyní děje? Alespoň v krátkosti:
   Legislativní skupina projednává možnost vzniku Zákona o duševním zdraví.
   Humanizace psychiatrické péče, skupina č. 3 byla zrušena, důvodem bylo, že Evropská unie neschválila investice do lůžkových zařízení jako projev humanizace psychiatrické péče a jiná alternativa připravena nebyla.
   Vznikne nová skupina, která se bude zabývat prevencí a duševním zdravím. Vznik této skupiny velmi vítáme, protože by se mohlo o psychiatrické péči začít uvažovat jako o péči o duševní zdraví, nikoliv jen jako o léčbě duševních onemocnění.
   Udržitelné financování projednává především přechod pacientů a personálu z psychiatrické nemocnice do CDZ (Centra duševního zdraví). Jsou zde stálé obavy o to, jak se bude financovat psychiatrie, až dojdou finance ze strukturálních fondů.
   Podobné téma se řešilo i na skupině Rozvoj sítě psychiatrické péče. Zde jsme projevili obavu nad tím, že 100 tisíc obyvatel na jedno CDZ je moc a tato připomínka byla vzatá v potaz. Stále se řeší také problematika zaměstnanců Center, zda budou mít adekvátní vzdělání a zda bude vůbec mezi pacienty o tyto služby zájem.
   Na skupině Metodiky a strategie bylo řečeno, že Center duševního zdraví bude celkem 30, což vychází na 2-3 centra na kraj. Na informační kampaň je vyhrazeno 32 milionu Kč a zároveň budou semináře o jejich fungování. Centra duševního zdraví a terénní služby budou patřit pod sociální služby. Finance půjdou také na destigmatizační kampaň na podporu duševně nemocných.
Informace z jednání jednotlivých skupin naleznete také na internetových stránkách www.reformapsychiatrie.  Jednání se uskutečnila v únoru letošního roku a prozatím je k nahlédnutí zápis z jednání ze 4. února.

Že by stále ještě reforma „zamrzla“?

 Iva Homolová, koordinátorka o.s.KOLUMBUS z. s.

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS
PDZ