• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Termín konání: 1.7. – 31.12.2016

Projekt

Zpočátku bylo nutno především stanovit roli moderátora klubu: informuje o příštím setkání klubu, aktivně vyhledává nové členy klubu, pomocí aplikace Skype svolává jednotlivé účastníky klubu, nenásilně přináší témata do klubu a moderuje diskuzi, vede dokumentaci.  Moderátor byl na základě této vize proškolen. Rozhodlo se, že na konci projektu se pojmenují příklady dobré praxe online Anonymních klubů. Koordinační tým se scházel 1x za 14 dní, ze setkání se pořídil zápis.

Průběh projektu

Koordinační tým se v době realizace klubů setkával 1x měsíčně. Ze schůzek koordinačního klubu byly pořizovány zápisy. Samotná praktická část projektu - pravidelná setkávání on-line Anonymních klubů - se začala realizovat počátkem  září 2016. Kluby se scházely 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek. Tyto dny byly vybrány tak, aby klub byl rozmístěn pravidelně v týdnu a umožňoval jeho účastníkům pravidelnou možnost účastnit se klubu. Cílovou skupinou byli členové Občanského sdružení Kolumbus a jejich známí a přátelé - lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Klubu se zúčastňovali muži i ženy ve věku 25 - 64 let. Průměrný počet účastníků jednoho setkání byl 6 účastníků, který se ukázal jako dostatečný. V případě většího množství účastníků jednoho klubu docházelo k výpadkům v přenosu hlasu a také bylo složité pro některé méně asertivní účastníky najít prostor pro komunikaci. Celkový počet účastníků byl 20. Jména účastníků a témata, která se na klubu rozebírala se zapisovala do zápisových archů. V průběhu setkání klubů se také s účastníky ujasňovaly jejich individuální potřeby klubového setkávání (čas, den, skype či osobně, apod.), získávaly se informace ohledně přínosu setkávání v online klubu (samota, aktivní trávení volného času) a původní očekávání od klubu (seznámím se s novými lidmi, apod.), viz příloha 2, graf 3 a 2. Tyto informace přetvářely základní metodiku práce - např. úplné upuštění od vize postupně přesunout klub do setkání “face to face”.  Jako hlavní přínos klubu vidíme ve vytvoření komunity, která zde v pravidelný čas je a je možno se na tento prostor k sebevyjádření za bezpečných podmínek spolehnout. Nejčastějšími tématy diskuze byly osobní prožitky, ať už pozitivní či negativní, která se často týkala problematiky života s duševním onemocněním, které je spojeno i se složitými právními situacemi, viz příloha 2. graf 1. Za dobu konání klubu proběhla 2x supervize. V průběhu projektu byl přijat druhý moderátor, který byl proškolen na základě příkladů dobré praxe - ze zkušenosti - prvním moderátorem.

Budoucnost

Budoucnost klubu vidíme v pravidelných setkáváních stávajících členů, v prohlubování důvěry a bezpečného prostoru. Jako doplnění stávajících metod rozšíříme v další etapě projekt do reálného prostředí, ovšem né jako primární místo setkávání, ale např. při příležitosti besed, přednášek apod. na téma duševní nemoci.

Výsledky projektu

Graf 1. Probíraná témata

 

Graf 2. Původní očekávání o přínosu klubu (na začátku projektu)

 

Graf 3.Vnímání přínosu klubu pro účastníky (na konci projektu)

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ