• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Další orgány mimo Stanovy Spolku KOLUMBUS:

I. Výkonný náměstek

 1. Výkonný náměstek je volen a odvoláván členskou schůzí spolku.
 2. Výkonný náměstek je 1. zástupcem ředitele spolku.

II. Ekonom spolku

 1. Je volen a odvoláván členskou schůzí na základě výběrového řízení ředitele spolku a výkonného náměstka.
 2. Ekonom spolku je 2. zástupcem ředitele.
 3. Kontroluje plnění podmínek v donátorských smlouvách.
 4. Ve spolku je zodpovědný za
  1. vedení ekonomiky spolku,
  2. úzce spolupracuje s kontrolní komisí spolku,
  3. plní veškeré povinnosti vyplývající z pracovní náplně, která je nedílnou součástí jeho pracovní smlouvy.

III. Projektoví manažeři

 1. Jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí spolku.
 2. Podávají ve spolupráci s výkonným náměstkem a ekonomem spolku projekty.
 3. Zodpovídají za vedení svého projektu.
 4. Řídí ve spolupráci s výkonným náměstkem a ekonomem spolku své projekty.
 5. Informují výkonného náměstka a ekonoma spolku o průběhu projektu.
 6. Zpracovávají návrhy závěrečné a průběžné zprávy o svém projektu.
 7. Navrhují užšímu vedení koordinátory projektů.
 8. Spolupracují s webmasterem.

IV. Tiskový mluvčí

 1. Je volen a odvoláván členskou schůzí spolku.
 2. Zastupuje spolek ve styku s médii.
 3. Informuje veřejnost o činnosti spolku na základě pověření užšího vedení spolku.
 4. Propaguje činnost spolku a podílí se na výrobě propagačních materiálů.
 5. Spolupracuje s webmasterem.

V. Koordinátoři projektů

 1. Jsou jmenováni a odvoláváni ředitelem spolku, výkonným náměstkem a ekonomem spolku.
 2. Jsou to koordinátoři dle aktuální situace spolku.

VI. Fundraiser

 1. Je volen a odvoláván členskou schůzí spolku.
 2. Tvoří, zadává a koordinuje tvorbu projektů.
 3. Pěstuje vztahy s donátory včetně korespondence.
 4. Je aktivní zejména v kontaktu s členy druhé komory spolku, která se zabývá ekonomickou podporou.

VII. Vedoucí zahraniční agendy

 1. Je volen a odvoláván členskou schůzí spolku.
 2. Soustavně shromažďuje informace ohledně duševního zdraví ze zahraničí (významné texty, akce, organizace, významní jednotlivci, zákony z naší oblasti), tak aby informace byly k dispozici všem bez ohledu na to, kdo zrovna jezdí do zahraničí.
 3. Informace čerpá z internetu, od cizinců přijíždějících k nám, členů spolku vyjíždějících do zahraničí a z e-mailové korespondence.
 4. V případě potřeby zjišťuje cíleně informace potřebné pro práci s webmasterem spolku.
 5. Po dohodě s užším vedením spolku zadává překlady zahraničních časopisů či jiných potřebných textů.

VIII. Vedoucí pobočky

 1. Je volen a odvoláván členskou schůzí pobočky spolku.
 2. Svolává a řídí jednání členů pobočky.

IX. Zprávy o činnosti

Ředitel spolku, výkonný náměstek, ekonom spolku, projektoví manažeři, koordinátoři a vedoucí poboček podávají min. 1x ročně členské schůzi zprávu o své činnosti za uplynulé účetní období, a to nejpozději do 30. června.

X. Pravomoci členské schůze

Členská schůze má následující pravomoci:

 1. Schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, popř. doplňky.
 2. Volí tajným hlasováním ředitele spolku, výkonného náměstka, ekonoma spolku, projektové manažery a další zástupce spolku.
 3. Volí tajným hlasováním členy kontrolní komise.
 4. Stanovuje výši členských příspěvků a datum jejich splatnosti, pokud o nich rozhodne.
 5. Rozhoduje o zániku spolku nebo o sloučení s jinou organizací.
 6. Může přijímat nebo vyloučit členy spolku nebo pozastavit členství.
 7. Pokud se nesejde členská schůze v potřebném počtu, přebírají všichni přítomní členové první komory spolku pravomoc členské schůze.

XI. Pravomoci ředitele spolku

 1. Zabezpečuje činnost spolku.
 2. Rozhoduje spolu s výkonným náměstkem a ekonomem spolku o pohovoru s členem, nebo udělení důtky členovi.
 3. Pokud se členská schůze nesejde 3x za sebou, může širší vedení spolku rozhodnout o zániku Spolku KOLUMBUS.
 4. Dohlíží na majetek a schvaluje účetní závěrky.
 5. Deleguje členy spolku jako své zástupce do právnických osob, jichž je Spolek KOLUMBUS řádným členem.

XII. Pravomoci kontrolní komise

 1. Kontroluje dodržování Stanov a Jednacího a organizačního řádu a na případné porušování upozorňuje ředitele spolku nebo členskou schůzi.
 2. Kontroluje hospodaření Spolku KOLUMBUS, upozorňuje ředitele spolku na nedostatky a navrhuje jí, jak nedostatky odstranit.
 3. Vypracovává jednou ročně kontrolní zprávu, kterou předkládá členské schůzi.

XIII. Sankce za porušení Stanov či Jednacího a organizačního řádu sdružení

Sankce, které vydává ředitel spolku:
 1. pohovor s ředitelem spolku,
 2. důtka ředitele spolku.
Sankce, které vydává členská schůze:
 1. výstražná důtka členské schůze,
 2. pozastavení členství,
 3. vyloučení ve smyslu Stanov.

XIV. Členství v komorách spolku

Členem první komory Spolku KOLUMBUS se stává ten jeho člen, který má vlastní (osobní) zkušenost s psychiatrickou péčí.

Členem druhé komory Spolku KOLUMBUS se stává ten jeho člen, který má zprostředkovanou zkušenost s psychiatrickou péčí (nemá vlastní zkušenost s psychiatrickou péčí). Může jít o příbuzného pacienta, pracovníka, který se mezi uživateli péče dlouhodobě vyskytuje apod.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ