• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Zajištění plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ve vztahu k osobám s duševní poruchou

 

Cíl projektu

Realizace práv garantovaných Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením ve vztahu k osobám s duševní poruchou


Dílčí cíle


Přínos projektu obecně (projekt přispěje k):
• implementaci práv garantovaných Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením a cílů Národního plánu vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením v letech 2010-2014 ve vztahu k osobám s duševní poruchou;
• k podpoře procesu transformace psychiatrické péče a plnění cílů transformace, kterou chce MZ začít v roce 2014;
• zapojení samotných uživatelů psychiatrické péče do hájení práv pacientů;
• užší vzájemné spolupráci všech aktérů z oblasti péče o lidi s duševním onemocněním a ke spolupráci Platformy se zástupci veřejné správy i samosprávy;
• zmapování stavu implementace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ve vztahu k osobám s duševní poruchou a bílých míst v tomto ohledu;
• podpora činnosti Platformy a tzv. Mise za duševní zdraví a prohloubení spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi v ČR usilujícími o rozvoj péče o duševní zdraví v rámci (zejména ČAPZ, NRZP, sdružení rodičů Sympathea, organizace Dobré místo, Ligou lidských práv, MDAC apod.)

Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Poskytnutí dotace sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím účasti na tvorbě a realizaci ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Projekty se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních plánů, plánů sociálních služeb, provádění výzkumů a reprezentativních šetření, monitorování právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů, monitorování případů diskriminace apod.

 

Návaznost projektu na Strategické dokumenty


Cíle projektu jsou v souladu s níže uvedenými strategickými dokumenty, o jejichž naplnění ČR dlouhodobě usiluje:
1) Evropským sociálním programem
2) Strategií boje proti sociálnímu vyloučení na roky 2011 – 2015
3) Zdravím pro všechny ve 21. století (dále jen „Zdraví 21“)
4) Střednědobou koncepcí státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením z roku 2004
5) Národním plánem vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014
6) cíli Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením schválené
Na zasedání Rady v Nice (prosinec 2000) byl přijat Evropský sociální program, zaměřený na dosažení strategických cílů přijatých v Lisabonu. Program reaguje na změny probíhající v ekonomice a ve společnosti, orientuje se jak na produktivitu a konkurenceschopnost, tak na solidaritu a sociální soudržnost. Základem sociální politiky s tímto přístupem je větší flexibilita trhu práce, a to zejména účast nedostatečně zastoupených nebo znevýhodněných skupin, mezi které patří i osoby se zdravotním postižením. Evropský sociální program, zaměřený na dosažení strategických cílů přijatých v Lisabonu reaguje na změny probíhající v ekonomice a ve společnosti, orientuje se jak na produktivitu a konkurenceschopnost, tak na solidaritu a sociální soudržnost. Základem sociální politiky s tímto přístupem je větší flexibilita trhu práce, a to zejména účast nedostatečně zastoupených nebo znevýhodněných skupin, mezi které patří i osoby se zdravotním postižením.

Při realizaci Evropského sociálního programu v Nice byly odsouhlaseny 4 společné cíle EU v oblasti sociálního začleňování:
• usnadnit účast na trhu práce a přístup ke zdrojům, právům, službám a zboží;
• předcházet riziku sociálního vyloučení;
• pomáhat nejzranitelnějším;
• mobilizovat všechny důležité účastníky.

Usnadnění přístupu je důležitou komponentou politiky sociálního začleňování. Dále se aktivity v této oblasti musí soustředit na to, aby předcházely závislosti na sociálním zabezpečení a sociální péči.
Další součástí těchto aktivit je to, aby lidé měli přístup k zdrojům, právům, zboží a službám.
Pomoc nejvíce zranitelným. Je uznáváno, že někteří lidé kvůli svým speciálním potřebám
nebo kvůli tomu, že patří ke skupině, která zažívá speciální problémy s integrací (např. lidé
se zdravotním postižením), jsou více vystaveni riziku sociálního vyloučení a chudoby. Proto
je zdůrazněna potřeba podpory nejvíce zranitelných lidí prostřednictvím speciálních služeb,
které těmto lidem umožní, aby si pomohli sami, a které podpoří jejich aktivní účast na životě
společnosti.
Návaznost projektových aktivit a výsledků projektu na cíle a opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014, který navazuje na cíle a úkoly Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením schválené v roce 2004 usnesením vlády ČR č. 605:
Opatření 11.2. Rozvíjet oblast léčebné rehabilitace osob se zdravotním postižením a vytvářet legislativní i věcné podmínky pro její lepší součinnost a koordinaci s ostatními oblastmi komplexní rehabilitace.
Opatření 11.2. Rozvíjet oblast sociální a pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením a vytvářet legislativní i věcné podmínky pro její lepší součinnost a koordinaci s ostatními oblastmi komplexní rehabilitace.

Opatření 5.1. Nově navrhnout formulaci právní úpravy ochrany práv zvlášť ohrožených skupin osob se zdravotním postižením (osoby s mentálním postižením a osoby s duševní poruchou), a to posílením práv těchto osob v řízeních, která se jich týkají (zejména institut způsobilosti k právním úkonům) a přijetím podrobnější úpravy práv a povinností opatrovníka těchto osob.

Opatření 10.9. V rámci meziresortní skupiny Ministerstva zdravotnictví věnovat pozornost vzniku systému zdravotně sociální péče o duševně nemocné, zejména na komunitní úrovni. V rámci zkvalitnění života těchto pacientů podporovat rozvoj činnosti komunitních sester.

Opatření 10.5. V připravovaných legislativních normách aplikovat způsoby naplnění práv pacientů, která vyplývají z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a dalších normativních aktů.

Návaznost cílů projektu na články a závazky plynoucí z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižení:
Článek 19
Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají rovné právo všech osob se zdravotním postižením žít v rámci společenství, s možnostmi volby na rovnoprávném základě s ostatními, a přijmou účinná a odpovídající opatření, aby osobám se zdravotním postižením usnadnily plné užívání tohoto práva a jejich plné začlenění a zapojení do společnosti, mimo jiné tím, že zajistí, aby:

a) osoby se zdravotním postižením měly možnost si zvolit, na rovnoprávném základě s ostatními, místo pobytu, kde a s kým budou žít a nebyly nuceny žít ve specifickém prostředí;
b) osoby se zdravotním postižením měly přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci;
c) komunitní služby a zařízení určená široké veřejnosti byly přístupné, na rovnoprávném základě s ostatními, i osobám se zdravotním postižením a braly v úvahu jejich potřeby.

6.3 Cílová skupina (charakterizujte cílovou skupinu. Popište, na jakou sociální skupinu je projekt zaměřen. Uveďte počet osob, na které bude mít projekt dopad).
Podle údajů MPSV (2011) žilo v České republice v roce 2006 celkem 106 699 osob s mentálním postižením a 128 065 osob s duševním postižením.

Toto je celkový počet osob, na které může mít obecný cíl projektu dopad.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ