• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Situace v komunitním plánování psychiatrické péče v ČR

 • zvýšení informovanosti osob, které se podílí na tvorbě a realizaci komunitních plánů o snížení asymetrie v komunitním plánování jednotlivých samospráv
 • implementace vytvořených kvalitních komunitních plánů na základě zkušeností z ostatních krajů a měst v ČR do dalších regiónů
 • zvýšení podílu samotných pacientů – pacientských organizací na tvorbě a realizaci komunitního plánování v ČR
 • zlepšení vztahu mezi pacientem a profesionály v oboru psychiatrie a sociálních služeb
 • zlepšení spokojenosti osob s duševní poruchou s komunitními plány a s jejich realizací
 • zapojení uživatelů psychiatrické péče do vytváření plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
 • zapojení uživatelů psychiatrické péče do monitorování potřeb pacientů ve  zdravotnických zařízeních a v komunitách pacientů
 • zajištění komplexní psychosociální péče pro osoby s duševním onemocněním
 • prosazení opatření ve prospěch uživatelů psychiatrické péče především v oblastech zdraví, bydlení, vzdělávání, zaměstnávání, volný ča

O.s. KOLUMBUS dosáhl v prvním pololetí roku 2013 tyto výsledky:

V 1. pololetí roku 2013 jsme se zapojili do komunitního plánování v následujících regionech a městech:

Plánování rozvoje sociálních služeb na Šternbersku:

Do projektu se za o.s.KOLUMBUS zapojil Ing.Tomáš Tylich

Prostřednictvím metody komunitního plánování sociálních služeb bude v rámci projektu zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Šternbersku pro období let 2013 – 2016.

Plánování rozvoje sociálních služeb na Brněnsku:

Do projektu se zapojila Lucie Munclingerová.

Neřešená témata:

 • Odlehčovací služby,Duální diagnóza ( závislost drogy, alkohol, gambling + duševní onemocnění
 • Azylový dům – s ošetřovatelskou a zdravotnickou péčí

Plánování rozvoje sociálních služeb na Pardubicku:

Do projektu se zapojil Mgr.Michal Balabán.

Program jednání:
 • Informace z koordinační skupiny
 • Představení Střednědobého plánu PK a psychiatrické reformy

Plánování rozvoje sociálních služeb na Olomoucku:

Do projektu se zapojil Ing.Tomáš Tylich a Ing.Ivana Urbánková.

Hlavní úkoly PS v roce 2013:
 • naplňovat cíle a opatření 3. KPSS,
 • rozšiřovat vzájemnou spolupráci a informovanost mezi jednotlivými subjekty – vytvářet partnerství pro podávání projektů na vnější finanční zdroje,
 • pracovat na zviditelnění práce poskytovatelů a pracovní skupiny v médiích, na konferencích apod.,
 • pečovat o veřejné blaho, vytvářet u veřejnosti pozitivní obraz o klientech sociálních služeb,
 • spolupodílet se na akci „MEZI NÁMI“
Program jednání:

Mgr. Majer představil manažerku „sloučené“ pracovní skupiny Mgr. Libuši Haničákovou .Skupiny byly upozorněni na povinnost registrace v elektronickém katalogu sociálních služeb (dostupné na http://kpss.olomouc.eu/katalog/).

Plánování rozvoje sociálních služeb na Ústecku nad Labem:

Do projektu se zapojil Ing.Radek Prouza,Jan Jaroš a Alena Richterová.

Program jednání:
 • informace od poskytovatelů,
 • Self Help
 • příprava konference v rámci Týdnů pro duševní zdraví – téma: Transformace psychiatrické péče Kolumbus
 • pracuje národní skupina pro transformaci péče duševně nemocné, které se účastní zástupce Kolumbusu (Jan Jaroš)
Program jednání:
 • Byla PS vypracována SWOT analýza koordinační skupiny za oblast o osoby s duševním onemocněním města Ústí nad Labem
 • Kraj si nechal odbornou firmou vypracovat analýzu potřebnosti sociálních služeb v Ústeckém kraji

Plánování rozvoje sociálních služeb na Praze 10:

Do projektu se zapojil Mgr.et .Mgr Bára Lacinová, Bc.Dan Černik a Blanka Chválová.

Program jednání:

Akční plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na rok 2013. Uvedený dokument vznikal za podpory všech pracovních skupin. Schválen byl Zastupitelstvem městské části Praha 10 dne 4.2.2013 a obsahuje celkem 15 priorit. Akčního plán za rok 2013, které je možno shlédnout na webových stránkách (www.praha10.cz).

Problémy provázející dosavadní průběh realizace projektu:

U některých účastníků se projevil problém menší sebedůvěry při jednáních v PS a tím horší prosazování zájmů.V průběhu projektu odpadli dva účastníci projektu Ing.Zdeněk Vodák a Ing.Jiří Sotona.Naopak se od počátku roku 2013 podařilo sehnat novou účastnici Ing.Ivanu Urbánkovou.Je třeba konstatovat ,že se zlepšilo dodávání podkladů koordinátorovi projektu Ing.Tomášovi Tylichovi.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ