• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ
 • Poradce jakýmkoli způsobem nezneužije důvěry a závislosti klienta.
 • Poradce poskytuje službu na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 • Poradce klade důraz na morální hodnoty své činnosti, jako jsou pravdomluvnost, poctivost a upřímnost a prosazuje tyto hodnoty. Poradce je v tomto ostatním lidem příkladem.
 • Poradce se ke klientům chová lidsky a empaticky, tj. přistupuje k jednotlivým klientům s citlivostí a porozuměním, naslouchá klientovi a projevuje o jeho případ aktivní zájem.
 • Poradce může mít v rámci lidského neformálního přístupu ke klientovi fyzický kontakt s klientem (tzn. podání ruky, přátelské pohlazení a obejmutí, pochvala či povzbuzení, poklepáním na rameno apod). V žádném případě však poradce nesmí mít s klientem sexuální vztah, kontakt nebo klienta sexuálně, či jinak obtěžovat. Zakázány jsou rovněž agresivní výpady vůči klientovi. Totéž platí i o klientovi vůči poradci.
 • Poradce nesnižuje lidskou důstojnost klienta, ale ani svou.
 • Poradce respektuje princip rovnosti s klientem, nepovyšuje se nad klientem jakýmkoliv způsobem.
 • Poradce je nestranný, nezávislý ve svých postojích a pocitech ke klientovi.
 • Poradce poskytuje službu bezplatně a nesmí od klienta převzít ani naturální plnění.
 • Poradce má právo a v případě ztráty důvěry klienta nebo konfliktu zájmu mezi ním a klientem odmítnout klientovi službu. V tom případě se poradce snaží pro klienta bez zbytečného odkladu zajistit pomoc jiného poradce.
 • Poradce slibuje mlčenlivost o jednání s klientem, především o citlivých a důvěrných informacích. Poradce může porušit slib mlčenlivosti, pokud je bezprostředně ohrožen život a zdraví klienta nebo jiné osoby.
 • Poradce by neměl vykonávat svou práci s klientem, pokud má sám zdravotní, či psychický problém (atak).

Poradce ani člen Spolku KOLUMBUS nesmí být závislý na drogách ani jiných omamných a psychotropních látkách a jedech ani nesmí pod vlivem těchto látek vystupovat a jednat.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ