• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Pacientští důvěrníci a advokáti
Termín zahájení a ukončení projektu:  1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
Místo realizace projektu: Česká republika
Tento projekt podpořil:

Osm pacientských důvěrníků a advokátů pravidelně navštěvovalo 3 psychiatrická zařízení, kde celoročně poskytovali tyto činnosti:


•    pomáhali hospitalizovaným pacientům s prosazováním jejich práv a zájmů zejména během hospitalizace;
•    zprostředkovávali právní a sociální pomoc hospitalizovaným pacientům;
•    poskytovali doprovod pacientům, kteří se nemohou sami volně pohybovat po areálu;
•    doprovázeli pacienty na úřady, do místa bydliště apod.;   
•    monitorovali dodržování práv pacientů v zařízení ve spolupráci s dalšími NNO;
•    evidovali stížnosti pacientů a řešili je s vedením zařízení;
•    prováděli výzkum mezi pacienty ve stabilizovaném stavu: jaké jsou bariéry a potřeby naší cílové skupiny lidí s duševním onemocněním, jejich problémy s udržením nebo získáním práce, životní podmínky, ve kterých žijí, zdravotní stav apod.;
•    distribuovali letáky o právech pacientů v nemocnicích;    
•    vzdělávali pacienty o právech pacientů v nemocnicích;

Pro ČCE v projektu Dobroduš jsme uspořádali 2 přednášky v roce 2019 pro dobrovolníky pracující s duševně nemocnými. Na přednáškách se účastnilo 20 dobrovolníků.

Hlavním cílem projektu však je hájení práv a zájmů osob s duševní poruchou, zejména pacientů hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích a implementace a monitorování plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ve vztahu k osobám s duševní poruchou.  Cíle a aktivity projektu plynule navazují na aktivity realizované v rámci projektu, který sdružení zahájilo v dubnu 2004.

Projektové aktivity přispěly/výsledky: 

•    k zapojení samotných uživatelů psychiatrické péče do monitorování práv pacientů (celkem 8 uživatelů aktivně navštěvovalo nemocnice a další zařízení)  a rozvoj spolupráce s další organizacemi v rámci této aktivity (Liga lidských práv a MDAC) 
•    k zprostředkování zpětné vazby pro vedení nemocnic v oblasti dodržování práv hospitalizovaných pacientů (setkání se zástupci nemocnic a s personálem)
•     ke zlepšení informování pacientů v léčebnách o jejich právech / celkový počet kontaktů  - 521 – 1 kontakt – ½ hod.
•    celkový počet pacientů za rok 2019 – 120 osob (52 mužů, 68 žen)
•    celkový počet hodin – 924,5
•    k rozvoji spolupráce mezi psychiatrickými nemocnicí a nestátními neziskovými sdruženími / pokračování ve spolupráci s Českou psychiatrickou společností – pravidelné setkání s uživateli na odborné téma na psychiatrické klinice Ke Karlovu, účast na odborných setkáních lékařů   
•    k zapojení uživatelů psychiatrické péče do monitorování legislativy a důležitých dokumentů ve vztahu k oblasti péče o duševní zdraví a do vypracování návrhů na systémové změny, informování o průběhu příprav psychiatrické reformy

Propagace projektu

Propagace Spolku a projektu byla provedena na těchto veletrzích sociálních a návazných služeb v Praze a festivalech PNB:

15. 5. 2019 – Veletrh sociálních služeb Prahy 10
25. 5. 2019 – 26. 5. 2019 – Festival Mezi Ploty v PNB
27. 7. 2019 – 28. 7. 2019 – Festival Bohnice na Housce na hradě Houska
14. 9. 2019 – Festival Babí léto v PNB
12. 9. 2019 – Jarmark u Ludmily, veletrh Prahy 2

Hodnocení projektu/výstup (přehled výsledků je uveden v následující tabulce a grafech)

•    písemné záznamy o kontaktu s pacientem / statistiky - výroční zpráva, web sdružení   
•    počet kontaktovaných pacientů/ závěrečná zpráva, výroční zpráva    
•    počet pracovních schůzek s partnerskými organizacemi /zápisy z jednání, společné výstupy  
•    navazující dlouhodobé projekty (např. Buňka) a nové projekty
•    prezentace a šíření dobré praxe a informací o projektu v zahraničí.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ