• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Destigmatizace a obhajoba práv duševně nemocných občanů

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt podpořil: Úřad vlády ČR

 

Cílovou skupinou jsou osoby s duševním onemocněním. Jde o skupinu, jenž je vymezena prostřednictvím diagnostických kategorií vytvořených v kontextu zdravotnictví a jejich léčení tedy spadá částečně také do resortu zdravotnictví. Od 80. let 20. století je zastánci psychiatrické rehabilitace zdůrazňováno, že duševní nemoc se neprojevuje jen duševním (mentálním) defektem, či symptomy, ale projevuje se také značnými sociálními limity, nezpůsobilostmi pro určité činnosti, handicapem v různých oblastech. Dopady jejich potíží se ve velké míře ukazují v oblasti sociální a společenské: nezaměstnanost, bezdomovectví, sebevražednost, stigmatizace, společenská izolace, marginalizace. Potíže této skupiny nestačí řešit pouze na úrovni péče zdravotnické, ale je třeba zajistit pro ně další komplementární sociální služby. Je to skupina, o niž pečují dva systémy. Tuto skupinu také nelze vnímat jednolitě, problémy osob v této skupině jsou heterogenní a každá diagnóza si vyžaduje specifický přístup. Některé potřeby však mají stejné. Atributem této skupiny je, že potřebují dlouhodobou stálou péči a podporu. Navíc se tato situace komplikuje u osob, kteří mají diagnostikovány dvě diagnózy (tzv.duální diagnózy - může jít o např. drogový abúzus v kombinaci s některým typem psychózy, o kombinaci diagnózy autismu a schizofrenie), případně se u nich kumulují potíže z jiného důvodu (stáří a některé diagnostikovatelné psychiatrické poruchy, bezdomovectví a psychiatrické poruchy). Pro takové osoby bývá těžší nalézt umístění v nějakém zařízení, vyžadují specifičtější přístup. Mohou také existovat skupiny osob s duševním onemocněním, které nemají zatím vytvořené požadované okruhy sociální pomoci. Cílem péče o osoby s duševními poruchami je co nejvíce podpořit schopnosti pacienta a jeho přirozené zázemí tak, aby byl schopen se sám co vypořádat se svými obtížemi. Snahou je napomoci osobám s duševní poruchou k dosažení produktivního a subjektivně uspokojivého života v přirozených podmínkách. Duševní nemoc však sebou přináší sníženou schopnost prosazovat své zájmy, nižší odolnost proti stresu, přidružují se další choroby, a to vše snižuje schopnost takto nemocných osob se plně integrovat do pracovního a společenského života. Důvody výběru cílové skupiny: Spolek KOLUMBUS má téměř dvacet let zkušenost s problematikou duševního onemocnění. Všichni členové spolku mají osobní zkušenost jak s vážným, tak lehčím duševním onemocněním. Mnozí z nich se museli kvůli nemoci vzdát svých zaměstnání a ocitli se v plném nebo částečném invalidním důchodu. Taková životní změna se všemi dalšími aspekty nemoci sebou nese zhoršení společenského uplatnění na otevřeném trhu práce. Spolek KOLUMBUS vznikl z potřeby uživatelů psychiatrické péče se pracovně a sociálně začlenit a především zlepšit postavení psychicky nemocných osob ve společnosti. Mnohaleté zkušenosti a znalosti z oblasti psychiatrické péče využíváme ve Spolku KOLUMBUS při jednáních s veřejnou správou, zdravotnickými zařízeními a zařízeními poskytujícími sociální rehabilitaci duševně nemocným.

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ