• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Cíl a přínos projektu

Cílem projektu byl harmonický rozvoj všech oblastí lidské aktivity- tělesných, intelektuálních a sociálních projevů člověka. Pro mladé lidi je dobré, když se seznámí s tématikou duševních poruch, které se mohou rozvinout již v době dospívání a předurčit a ovlivnit život člověka samotného nebo v jeho rodině či blízkém okolí.

Důležitým cílem projektu byl, např. jak rozpoznávat duševní chorobu, jak reagovat na své okolí, když se duševní onemocnění objeví  apod..

V současnosti se ve společnosti můžeme s touto problematikou setkat více a i naše přednášky k tomu přispěly, neboť jsou součástí destigmatizační kampaně, která ve společnosti probíhá.

Kauza „ Ždár nad Sázavou“ ,kde došlo k tragickému úmrtí studenta při konfrontaci s ženou trpící duševním onemocněním, je důkazem, že neznalost duševních onemocnění, tedy i naše přednášky, jsou celospolečensky nutné.

Je potřeba nadále seznamovatt mladé lidi s problematikou duševního zdraví a jak lze řešit příčiny.

Trvání přednášky v rozsahu 2 vyučovacích hodin bylo velmi pozitivní, protože studenti měli dostatek prostoru i pro vlastní otázky. V průběhu přednášky se vždy střídali 4 přednášející se svými tématy.

Důležitou součástí přednášek byla diskuze, která se ukázala velmi přínosná jak pro studenty, tak přednášející. I zúčastnění pedagogové se zapojovali do diskuze a většinou byla dohodnuta další spolupráce.

Témata přednášek

Jak žít s duševní poruchou? Léky a jiné intervence

Co přináší život s duševní poruchou v osobní a sociální oblasti člověka. Je nutné dodržovat léčebný režim(léky) ve spojení s návaznou komunitní péčí a podporou rodiny. Pochopení duševní poruchy spolupracovníky, spolužáky, nadřízenými, učiteli je nedílnou součástí úspěšné léčby.

Duševní porucha a rodina. Sociální zázemí.

Podpora osob s duševní poruchou rodinou má pozitivní dopad na průběh nemoci.

Zátěž spojenou s duševní poruchou nese ze 60% pacient a 40% zůstává na rodině.

Sociální prostředí a vliv na duševní poruchu.

Nejčastější spouštěče duševní poruchy.

Genetická zátěž. Úmrtí v rodině. Stresové situace. Kouření marihuany. Sociální prostředí. Pracovní a učební náročnost životních situací.

Prevence - individuální léčebný plán klientů zdravotní péče

Při prvních projevech duševní poruchy, na základě dohody klienta zdravotní péče, poskytovatele komunitních sociálních služeb a rodičů sestavit individuální rehabilitační plán(case manager). Vhodné zapojit i ošetřujícího ambulantního psychiatra, případně ambulantního psychologa.

Realizace projektu

Byl vytvořen realizační tým projektu a jednotliví lektoři si přepravili své příspěvky. Jednak formou powerpointových prezentací nebo písemnými osnovami svých příspěvků. Jako nosné a jedinečné bylo, že se jednalo o uživatele či exuživatele psychiatrické péče s osobními příběhy, které posluchače výrazně zaujali.

Budoucnost projektu

Vzhledem k potřebnosti edukace studentů v oblasti duševního zdraví počítáme, že v projektu budeme na Praze 10 pokračovat. Ve Strategii reformy psychiatrické péče je počítáno s projekty na destigmatizaci duševně nemocných ve společnosti a v této načí společnosti jsou důležitým článkem.

Praha 10

( MČ Praha 10 )

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ