• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Buňka v psychiatrické nemocnici Bohnice a na psychiatrických odděleních nemocnic

Termín realizace: 1.1. 2019 – 31. 12. 2019

Projekt podpořil:

Projekt Buňka v psychiatrické nemocnici Praha - Bohnice a na psychiatrických odděleních nemocnic  probíhal od 1.1.2019 do 31.12.2019 na celém území magistrátu hl. m. Prahy. Projekt byl v Praze realizován 7 podpůrci z řad uživatelů psychiatrické péče, podpůrci část svých odpracovaných hodin odváděli v projektu dobrovolně.

Cíle projektu

Z našich výsledků vyplývá, že hlavní i dílčí cíle projektu se daří v průběhu roku 2019 řádně plnit. Jednalo se o doprovody cílové skupiny duševně nemocných osob před a po skončení hospitalizace na místa, kam nezbytně potřebují a bez podpory je nejsou schopni samostatně realizovat. Jsou to především tyto důvody - pošta, do různých úřadů (především pro získání nebo obhájení invalidních důchodů na ČSSZ), k bankomatu či do bankovních společností, k ambulantnímu i k odbornému lékaři, domů, na nákup, na policii, do jiných neziskových organizací, do azylových domů a ubytoven apod. Dále pak byli navštěvováni klienti ve svých domovech, kde jim byla poskytnuta především emoční podpora nebo byly řešeny rodinné a sociální záležitosti. Také aktivní internetové vyhledávání zaměstnání a bydlení (především chráněného nebo bydlení, které se dá získat na volném trhu s byty) v kanceláři spolku  Na Moráni 7, Praha 2 fungovalo dobře.

Pacientští podpůrci v projektu „Buňka v psychiatrické nemocnici Bohnice a na psychiatrických odděleních nemocnic“ byli pravidelně edukováni na odborných přednáškách na klinice Ke Karlovu a na dalších konferencích a seminářích v ČR a v zahraničí. Dlouhodobě spolupracujeme s organizacemi MDAC, Ligou lidských práv, evropskou organizací Gamian, Green Doors, ESET-Help, Fokus či Baobab. Spolupráce s výše uvedenými si velice vážíme. Podařilo se nám dosáhnout nových a užitečných zkušeností.

Místo realizace

V Praze jsou zájemci o doprovod doprovázeni po celém městě. Nesoustředíme se tudíž na jednu z lokalit, ale jedná se o celé území Prahy. Tato skutečnost je stanovena zájmem klientů o místo doprovodů. Některé doprovody však jsou též mimo hl. m. Prahu, a tak jsou nad rámec služeb, pro které je tento grant poskytován. Bývají to nejčastěji doprovody spojené se stěhováním z hlavního města, po léčbě závislostí a následné dopravení do terapeutických komunit u lidí, které pocházejí z Prahy či dopravení osob do mimopražských domovů se zvláštním režimem. V prvním pololetí 2019 bylo pomoženo i třem osobám mimopražským, které mají trvalé bydliště v Brně a Uherském Hradišti. Třetí osoba byla doprovázena domů – Luka pod Medníkem a zpět do nemocnice. Také jsme pomáhali občanovi Ukrajiny, který zde v ČR byl okraden. 2x naše podpůrkyně doprovázela ženu do zařízení Klokánek za jejím dítětem.

Výstupy projektu

Počet doprovodů v Praze byl 266. Celkově se odpracovalo 788 hodin. Účel doprovodů a další zajímavé informace jsou blíže specifikovány v tabulce. Přesto však můžeme konstatovat, že každoročně se mění a narůstá počet hodin i doprovodů a již v roce 2019 nejvíce lidé potřebovali na úřady, na poštu, domů pro své čisté věci a na nákup věcí do nemocnice. Přesto však můžeme konstatovat, že každoročně se mění složení zájmu klientů. V roce 2019 jsme zaznamenali nárůst v počtu doprovodů v oblasti zahraničních pacientů.

Informace pro klienty psychiatrických nemocnic jsou na letácích v nemocnicích, dále pak na letácích, které rozdáváme přímo na odděleních v psychiatrických nemocnicích, na webu Spolku KOLUMBUS. Klienty o naší službě informují samotní podpůrci, tak i odborný personál to znamená psychiatři, psychologové, zdravotní sestry a sociální pracovnice. Kontaktování klientů probíhá prostřednictvím podpůrců přímo na pavilónech, kam za pacienty docházíme v rámci projektu Pacientští důvěrníci a advokáti, anebo sociální pracovnice, lékař anebo jiný pracovník kontaktují podpůrce telefonicky.

Vzdělávání pracovníků

Pacientští podpůrci v projektu „Buňka v psychiatrické nemocnici Bohnice a na psychiatrických odděleních nemocnic“ byli pravidelně edukováni na odborných přednáškách především díky nabídce Psychiatrické nemocnice Bohnice a na seminářích v ČR a v zahraničí.

Absolvovali jsme tato skupinová vzdělávání:
31. 10. 2019 – „Specifika a možnosti práce se stárnoucí populací“ (pořadatelem byl Portus Praha, z. ú.)., dále 5. 11. 2019 vzdělávání „Duševní onemocnění u dětí“ (pořadatelem byl Fokus Praha z. ú) a 5. 12. 2019 vzdělávání „Komunikace s člověkem s depresí“ (pořadatelem byl Fokus Praha z. ú.). Nelze opomenout i účast členů na 3. pacientské konferenci „Cestou k zotavení“ konané dne 22. 11. 2019 v NÚDZ v Klecanech. Pro ČCE v projektu Dobroduš jsme uspořádali 2 přednášky v roce 2019 pro dobrovolníky pracující s duševně nemocnými. Na přednáškách se účastnilo 20 dobrovolníků.

V roce 2019 byl na pozici vedoucího podpůrců Bc. Daniel Černík.

Způsob realizace

Služba probíhala dle aktualizovaného harmonogramu realizace. Nejprve proběhly schůzky pacientských podpůrců, kde jsme si upřesnili, jak budeme v roce 2019 pracovat. Následovala distribuce letáků s nabídkou doprovodů do jednotlivých zdravotnických zařízení. Také jsme informovali zdravotnický personál o nabídce této inovační služby pro pacienty.  S touto zdravotní službou je počítáno i ve Strategii reformy psychiatrické péče a proto je pilotně realizována ve zdravotnických zařízeních. V dalších měsících následovala pravidelná docházka na oddělení, kde byli pacienti kontaktováni nabídkou služby.

V případě potřebnosti služby, po dohodě se zdravotnickým personálem, docházelo k realizaci doprovodů pacienta.

Jedná se o rozvoj veřejně prospěšné aktivity svépomocného celorepublikového Spolku uživatelů psychiatrické péče KOLUMBUS v oblasti zaměřené na zlepšení zdraví občanů. Poskytováním této pravidelné služby dochází ke zlepšení životních podmínek osob se zdravotním postižením a připravuje, již v průběhu hospitalizace, plynulý přechod mimo léčebnu. Po hospitalizaci nemusí nutně docházet k ukončení spolupráce s klientem, ale je námi získaná důvěra rozvíjena v návštěvách u pacientů.

V roce 2019 se našemu spolku nedařilo zajistit větší množství dobrovolníků z řad studentů a příbuzných. Důvodem malého počtu zájemců o dobrovolnictví vidíme v malé informovanosti mladých lidí o možnostech pracovat jako dobrovolníci a také v naší malé zkušenosti při získávání a práci v oblasti dobrovolnictví.

Úspěšnost projektu hodnotíme podle toho, kolika klientům jsme pomohli. Jak jsou klienti a zdravotnický personál spokojen s naší službou.

Budoucnost projektu

Službu bychom rádi pacientům nabízeli i v roce 2020. Naším cílem je pomoci ještě více klientům a dále zvýšit počet podpůrců. Činnost bychom rádi rozšířili ještě do více pavilonu psychiatrických nemocnic. Projekt se nám podařilo udržet na celorepublikové úrovni. V roce 2019 bychom rádi udrželi naše postavení podpůrců též v Brně. Dalším městem, které jsme se snažili pro náš spolek v této oblasti získat, bylo Ústí nad Labem, které je další prioritou Spolku pro rok 2019.

 

 

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ