• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Projekt v roce 2019 podpořil:

Idea projektu:

Cílem nového projektu sdružení je vytvořit ucelený on-line zdroj informací z oblasti péče o duševní zdraví i péče o osoby s duševní poruchou pro pacienty, jejich rodinné příslušníky i pro širší veřejnost.  Na tomto portálu budou postupně shromažďovány veškeré informace užitečné a potřebné pro výše uvedenou cílovou skupinu z oblasti péče o duševní zdraví: informace týkající se prevence, léčby a rehabilitace duševních poruch, kontakty na různá zařízení zdravotních i sociálních služeb z oblasti péče o duševní zdraví, na nestátní neziskové organizace působící v této oblasti. Součástí budou i informace týkající se možností a nástrojů začleňování  osob se zdravotním postižením obecně a specificky této cílové skupiny.

Obsah projektu:

Obsahem tohoto zcela nového projektu je vytvořit ucelený on-line zdroj informací z oblasti péče o duševní zdraví i péče o osoby s duševní poruchou pro pacienty, jejich rodinné příslušníky i pro širší veřejnost.  Takový ucelený informační zdroj zaměřený na tuto oblast a cílovou skupinu není k dispozici. Dostupné informace pro cílovou skupinu i oblast jsou jednak   roztříštěné a většinou na stránkách různých organizací, o jejichž existenci širší veřejnost ani neví.

Na tomto portálu budou postupně shromažďovány veškeré informace užitečné a potřebné pro výše uvedenou (laickou) cílovou skupinu z oblasti péče o duševní zdraví: informace týkající se prevence, léčby a rehabilitace duševních poruch, kontakty na různá zařízení zdravotních i sociálních služeb z oblasti péče o duševní zdraví, na nestátní neziskové organizace působící v této oblasti. Součástí budou i informace týkající se možností a nástrojů začleňování  osob se zdravotním postižením obecně a specificky této cílové skupiny (oblast zaměstnávání, bydlení, vzdělávání, volnočasové a jiné aktivity), přístup k právní pomoci a specifickým službám.

Další cíle projektu

Další cíle projektu, které pomáhají plnit priority v Národním plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let   2010 – 2014 a to zejména:   Podporovat vznik informačních a osvětových materiálů a aktivity zaměřené na širokou veřejnost v rámci prevence vzniku zdravotního postižen:
-          osvěta pro širší veřejnost, zejména pro mladší věkové kategorie ohrožené vznikem nemoci ale i pro média, která často mylně informují
-          prevence vzniku onemocnění či hospitalizace
-          lepší využívání dostupných služeb i informací z  oblasti péče o duševní zdraví
-          destigmatizace péče o duševní zdraví
-          možnost navázání vzájemné komunikace a spolupráce mezi uživateli včetně prostoru pro dialog k určitým tématům z oblasti péče o duševní zdraví
-          podpora informovnosti veřejnosti o existenci nestátních  neziskových organizací a dalších subjektů působících na poli péče o duševní zdraví

V letech 2017 – 2018 probíhala příprava a realizace v oblasti „Pacientský důvěrník radí“. Na počátku roku 2019 se sešla pracovní skupina na tvorbě a doplnění webu, která bude spolupůsobit na dotváření a aktualizaci. Byl ustanoven hlavní redaktor webu. Budeme se zaměřovat i na spolupráci s odborníky a diskuzemi nad problematikou léčby.

Počet osob, jimž projekt prospěje: 2 000 – 7 000 osob (v delším časovém horizontu)

Působnost projektu: celorepubliková

Šíření informací, monitoring a vyhodnocení přínosu projektu:

-          záznamy o zájmu zapojit se do tvorby webu
-          sběr dat o nejvyhledávanějších informacích
-          sběr a analýza reakcí  návštěvníků portálu
-          vypracování souhrnu poznatků a zkušeností s pilotním provozem webu a jejich vyhodnocení v závěrečné zprávě z projektu
-          webové stránky sdružení – prezentace  projektu

Předpokládaný vývoj projektu:

-          získání placené služby Google Analytics a díky této službě získávat záznamy o počtu (růstu) návštěvníků portálu.

Více informací: https://www.produsevnizdravi.cz

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ