• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Zpět do života
Termín realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Realizované aktivity

- Monitorování  Strategie psychiatrické péče- během roku se zástupci občanského sdružení účastnili pracovních skupin na Ministerstvu zdravotnictví. Zde sdíleli své zkušenosti i zkušenosti dalších uživatelů psychiatrické péče  s reálným fungováním psychiatrické péče a zasazovali se o prosazení změn v rámci probíhající reformy psychiatrie tak, aby se podmínky ambulatní, lůžkové a následné péče zlepšovaly.

- Tvorba a monitorování komunitního plánování v ČR – pokračování v dlouholeté spolupráci v rámci krajů, měst a obcí. Zapojení uživatelé docházeli na  schůzky komunitního plánování. Prosazovali především propojení komunitní a následné péče o psychiatrické pacienty.

- Monitorování úmluvy OSN, Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na roky 2015-2020 a dalších dokumentů.  Uživatelé zapojeni v projektu docházeli do psychiatrických nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, kde monitorovali potřeby  pacientů a zda zde nedochází k porušování práv pacientů a v případě zjištění nedostatků se obraceli na naše spolupracující organizace, jako Liga lidských práv.

Zhodnocení dosažených cílů

- Stanovených cílů projektu se podařilo dosáhnout. Ochranou práv osob s duševní poruchou se snažíme zamezit  porušování základních lidských práv. U osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům je ochrana jejich práv potřebnější, než u jiných skupin pacientů.

- V rámci projektu jsme prosazovali taková opatření, aby byla v zájmu osob s psychiatrickou diagnózou. Toho jsme se snažili docílit především o oblastech – zdravotní a sociální péče, vzdělávání a zaměstnávání.

- Komunikovali jsme aktivně s profesionály v oblasti zdravotních a sociálních služeb, aktivně jsme vystupovali na konferencích -Konference sociální psychiatrie, Konference Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České psychiatrické společnosti.

- V rámci Ministerstva zdravotnictví jsme se podíleli aktivně na změnách v rámci probíhající Reformy psychiatrické péče, plnili dané úkoly v rámci implementačních skupin na Ministerstvu zdravotnictví.

Změny během realizace

K zásadním změnám během realizace projektu nedošlo. Vzhledem ke zdravotním obtížím výkonného ředitele byl v průběhu roku stanoven na omezenou dobu  jeho zástupce. Tato skutečnost však nenarušila zásadněji průběh projektu.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ