• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu:Popluj s námi – Napni plachty

Termín realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Projekt podpořil: Úřad vlády ČR

Stručné shrnutí cíle projektu a jeho zhodnocení:

Projekt realizoval Spolek KOLUMBUS s následujícími cíli:

- právní poradenství a hájení zájmů duševně nemocných, zejména jejich zastoupení u úřadů a institucí, vedoucí ke zlepšení legislativního postavení těchto osob,

- internetová osvěta na námi provozovaném portále www.produsevnizdravi.cz,

- vzdělávání duševně nemocných formou výuky na počítači,

- udržování mezinárodní spolupráce účastí na konferenci GAMIAN-Europe a sdílení informací a dobré praxe mezi organizacemi zabývajícími se duševním zdravím,

- upozorňování na bariéry a nedostatky v oblasti hájení práv a zájmů duševně nemocných na komunitních plánováních měst v jednotlivých krajích,

- rozvoj svépomocných aktivit, spolupráce s uživatelskými hnutími,

- destigmatizace duševních onemocnění formou přednášky pro veřejnost a uživatele psychiatrické péče.


Celkový cíl projektu byla destigmatizace, legislativní a mezinárodní podpora a osvěta týkající se potřeb osob s duševním onemocněním. Stanovené cíle se v rámci projektu podařilo naplnit i přes ztížené podmínky související s pandemií COVID 19.

V projektu byly začleněny kromě lektora přednášky pro veřejnost pouze osoby zdravotně znevýhodněné, z 99% trpící duševním onemocněním. Sekundárním cílem bylo tedy také zaměstnání těchto osob, které mají problém se začleněním na trhu práce.

Přínos tohoto projektu spadá do dlouhodobého rámce zlepšování postavení osob s duševním onemocněním ve společnosti, a proto nelze u všech výstupů dodat kvantitativní zhodnocení za jeden kalendářní rok.

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ