• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Pacientští důvěrníci a advokáti
Termín zahájení a ukončení projektu:  1.1.2020 - 31.12.2020
Místo realizace projektu: Česká republika
Tento projekt podpořil:

 

Závěrečná zpráva projektu: Pacientští důvěrníci a advokáti

Cílem projektu Pacientští důvěrníci a advokáti je zejména pomoc pacientům hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích a implementace a monitorování plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ve vztahu k osobám s duševní poruchou.

Projekt Pacientští důvěrníci a advokáti byl realizován od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Aktivity projektu byly v Praze realizovány v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, Praha 8, na psychiatrické klinice Ke Karlovu 11, Praha 2 a v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích, Praha 6.

Projekt souběžně probíhal také celorepublikově v dalších velkých městech. Celkem v 8 psychiatrických nemocnicích. Konkrétně v Praze, v Ústí v Masarykově nemocnici, v Pardubicích na PCE, Brně a v Olomouci ve Šternberku.

Projekt byl v Praze realizován 6 důvěrníky a 2 pacientskými advokáty z řad uživatelů psychiatrické péče. Část odpracovaných hodin realizačního týmu projektu byla dobrovolnická, čehož si velmi ceníme. Tito pacientští důvěrníci byli řízeni jedním projektovým vedoucím. V roce 2020 byl na pozici vedoucího Bc. Daniel Černík.

Hlavní cíle projektu, jako zkvalitnění péče o občany, tak i dílčí cíle, se dařilo v průběhu roku 2020 plnit v závislosti na opatřeních koronavirové krize. Jednalo se hlavně o laické sociálně právní poradenství uživatelům psychiatrické péče v psychiatrických nemocnicích v celé České republice. Důležitou součástí činnosti v terénu byla emoční podpora při dlouhodobých hospitalizacích, kdy člověk se zkušeností s duševním onemocněním je důležitou součástí cesty pacienta k úzdravě a stabilizaci jeho zdravotního stavu.

Projekt byl realizován v souladu s předloženou žádostí a grant byl použit v souladu s uzavřenou smlouvou na mzdy, odměny DPP, kancelářské potřeby, telefonní služby, další spoje-internet, elektrická energie, poštovné, nájemné, dle rozpočtu předložené žádosti o grant. Pro klienty byl projekt bezplatný i vzhledem k nemajetnosti osob s duševním onemocněním a také vzhledem k tomu, že je naše služba neregistrovaná.

Naši pacientští důvěrníci pravidelně navštěvovali Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích, a to minimálně 1x týdně, kliniku Ke Karlovu nepravidelně na zavolání a v ÚVN ve Střešovicích na pátečních komunitách jednou za 14 dní. V Psychiatrické nemocnici Bohnice je kontaktním místem pacientských důvěrníků a advokátů chráněná kavárna V. kolona v budově Divadla nemocnice. Důvěrníci se zde scházeli a dále pokračovali na jednotlivé pavilóny v nemocnici. V letních měsících důvěrníci kontaktovali pacienty i v parku léčebny v závislosti na možnosti přečkat pandemii v příjemném přírodním prostředí. Pacientští důvěrníci a advokáti poskytovali pacientům formou konzultací informační a emoční podporu. Dále zprostředkovali kontakt s vnějším světem a s jinými uživateli pacientům hospitalizovaným v nemocnici a jiných zdravotnických zařízeních.  Vysokoškolsky vzdělaný právník (člen Spolku KOLUMBUS) pomáhal pacientům s řešením jejich právních problémů (např. dluhy, bydlení, detence, omezení svéprávnosti a další) a to formou zpracování konkrétních podání k soudu či na úřady, kontakt s pacienty též probíhal telefonicky a emaily.

Hodnocení projektu bylo prováděno na základě informací uvedené ve výkazech, které vede každý důvěrník o kontaktech s jednotlivými klienty, včetně návrhu opatření, jak klientovi pomoci s řešením jeho problému, či zda byla poskytnuta především emoční podpora.

V roce 2020 jsme úspěšně spolupracovali s PN Bohnice, kde je Projekt pacientští důvěrníci realizován od roku 2004. Dále jsme pak úspěšně spolupracovali s MDAC, Ligou lidských práv, evropskou organizací GAMIAN, Green Doors, ESET-Help, Baobab, Fokus, Občanskou poradnou REMEDIUM, Úřadem MČ Praha 10. Spolupráce s výše uvedenými si velice vážíme.

Počet řešených otázek za rok 2020 byl 202. Bylo odpracováno 1012,5 hodiny, což představuje 302 kontaktů (1 kontakt/0,5 hod.). V roce 2020 se na nižším počtu kontaktů projevila koronavirová krize, neboť se naši důvěrníci stýkali jen po krátkou dobu s jednotlivými klienty, aby omezili delší kontakt s druhými lidmi. Druhy případů a další zajímavé informace jsou blíže specifikovány v tabulce a grafu, které jsou součástí závěrečné zprávy.

Informace pro klienty psychiatrických nemocnic jsou na letácích v nemocnicích, dále pak na letácích, které rozdáváme přímo na odděleních v psychiatrických nemocnicích, na webu Spolku KOLUMBUS. Klienty o naší službě informují jak důvěrníci, tak i personál to znamená psychiatři, doktoři, sociální pracovnice.

Kontaktování klientů probíhá především prostřednictvím důvěrníků přímo na pavilónech, kam za pacienty docházíme. Sociální pracovnice, ošetřující psychiatr nebo jiný pracovník v některých případech zavolají vedoucímu Bc. Danielovi Černíkovi a ten pak určí důvěrníka, který se o klienta postará nebo přímo kontaktují telefonicky samotného důvěrníka.

Služba probíhala dle možnosti docházet na pavilóny. V tomto roce se setkávání na pavilónech řídilo koronavirovou situací a nelze opomenout, že některé pavilóny byly v karanténě a též naši důvěrníci se na ně báli docházet, aby se sami nenakazili.

Z počátku roku nejprve proběhly schůzky pacientských důvěrníků, kde se konalo zaškolení nových důvěrníků. Následovala distribuce letáků s nabídkou konzultací do jednotlivých zdravotnických zařízení. Také jsme informovali zdravotnický personál o nabídce konzultační služby pro pacienty. V dalších měsících následovala pravidelná docházka na oddělení, kde byli pacienti kontaktováni nabídkou služby.

Jedná se o rozvoj veřejně prospěšné aktivity svépomocného celorepublikového spolku uživatelů psychiatrické péče KOLUMBUS v oblasti zaměřené na zlepšení zdraví občanů. Poskytováním této pravidelné služby dochází ke zlepšení životních podmínek osob se zdravotním postižením a připravuje, již v průběhu hospitalizace, plynulý přechod mimo nemocnici.

Řada pacientů měla mimopražské trvalé bydliště z těchto regionů: Tuchoměřice, Konstantinovy Lázně, Kralupy nad Vltavou, Únětice, Hojovice, zahraniční – Lyon, a dále z těchto okresů: Praha západ, Děčín a Semily.

Propagace Spolku a projektu byla provedena pouze na jediném veletrhu sociálních a návazných služeb v Praze a festivalu PNB:

25. 7. 2020 – 26. 7. 2020 – Festival Bohnice na Housce na hradě Houska
10. 9. 2020 – Jarmark u Ludmily, veletrh Prahy 2.

Absolvovali jsme pouze jedno skupinové vzdělávání, které probíhalo na platformě Zoom: 16. 11. 2020 – „Stereotypní chování – výhoda nebo riziko?“ (pořadatelem byl Portus Praha, z. ú.). Vzhledem k průběhu pandemie byl v roce 2020 i vzdělávací systém zasažen, a proto se nekonaly akce pro ČCE Dobroduš pro školení dobrovolníků, kam již více než 12 let docházíme. Zde přednášíme informace o našich nemocech a připravujeme dobrovolníky na situace, které mohou nastat při setkání s klienty s duševním onemocněním.

Úspěšnost projektu hodnotíme podle toho, kolika klientům jsme pomohli.

Služba je naplánována i na rok 2021. Chtěli bychom pomoci ještě více klientům, rozšířit počet důvěrníků, získat nové dobrovolníky a rozšířit naši službu na více nových pavilónů v PN Bohnice. Rádi bychom v roce 2021 rozšířili své působení na Psychiatrické oddělení Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5, které poskytuje léčebně preventivní péči pacientům po předchozím objednání a konziliární službu pro celou nemocnici. Ambulance slouží výhradně dospělým pacientům.

Na konci roku 2020 jsme v našem kolektivu uvítali nového pacientského důvěrníka a advokáta JUDr. Pavla Jánského.

Projekt bychom chtěli udržet na celorepublikové úrovni. V roce 2020 se projekt  rozvíjel ve větší míře v Brně.

Kazuistika:

Paní H. M., 56let, převzal náš pracovník pan Daniel Černík od našeho kolegy
ze Spolku KOLUMBUS, který vede počítačovou učebnu. Chodila se k němu učit na počítači. U důvěrníka měla zájem hlavně o poradenství. Poradenství ohledně práce, bydlení a později i hospitalizace. Poradenství probíhalo v době covidu-19 telefonicky. Paní řešila problémy s bydlením, kdy si hledala novou ubytovnu, a také chtěla poradit s hospitalizací, kdy musela být v PN Bohnice hospitalizována. Vše se podařilo zdárně vyřešit.

Výsledky:

 

 

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ