• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Buňka v psychiatrické nemocnici Bohnice a na psychiatrických odděleních nemocnic

Termín realizace: 1.1.2020 do 31.12.2020

Projekt podpořil:

 

Závěrečná zpráva projektu: Buňka v psychiatrické nemocnici Bohnice a na psychiatrických odděleních nemocnic

Projekt Buňka v psychiatrické nemocnici Bohnice a na psychiatrických odděleních nemocnic byl realizován od 1.1.2020 do 31.12.2020 na celém území magistrátu hl. m. Prahy. Projekt byl v Praze realizován 5 podpůrci z řad uživatelů psychiatrické péče.

Z našich výsledků vyplývá, že hlavní i dílčí cíle projektu se dařilo v průběhu roku 2020 řádně plnit. Jednalo se o doprovody cílové skupiny duševně nemocných osob před a po skončení hospitalizace na místa, kam nezbytně potřebují a bez podpory je nejsou schopni samostatně realizovat. Jednalo se především o tyto důvody: nákup, úřad (zájem pacientů byl o vyřizování invalidního důchodu, vyřizování ZTP, vyřizování sociálních dávek), k lékaři specialistovi, či do zdravotnických zařízení, na poštu, domů pro čisté věci a vyzvednutí dopisů z poštovních schránek. V roce 2020 jsme se poprvé setkali s koronavirovou krizí a byli jsme nuceni improvizovat v naší práci. Abychom splnili požadavky jednotlivých pacientů, nakupovali jsme různé věci, donášeli a brali čisté věci z domovů a ubytoven jednotlivých duševně nemocných a jejich věci předávali přímo zdravotníkům na pavilóny nebo pracovníkům vrátnice pro centrální donášku na pavilóny. Dále pak byli navštěvováni klienti ve svých domovech, kde jim byla poskytnuta emoční podpora nebo byly řešeny rodinné, finanční a sociální záležitosti. Dále v mnoha případech se především v domácnostech řešilo téma zdraví, a to jak psychické, tak i fyzické. Prováděli jsme sami nebo ve spolupráci s klientem internetové vyhledávání zaměstnání a bydlení (především chráněného nebo bydlení, které se dá získat na volném trhu s byty) v kanceláři spolku Na Moráni 7, Praha 2.

Projekt byl realizován v souladu s předloženou žádostí a grant byl použit v souladu s uzavřenou smlouvou na mzdy, odměny DPP, kancelářské potřeby, telefonní služby, další spoje-internet, elektrická energie, poštovné, nájemné a další, dle rozpočtu předložené žádosti o grant. Služba jako taková není registrována, proto je pro jednotlivé pacienty bezplatná.

Pacientští podpůrci v projektu „Buňka v psychiatrické nemocnici Bohnice a na psychiatrických odděleních nemocnic“ byli edukováni na internetových kurzech společnosti Seduo.

V roce 2020 byl na pozici vedoucího projektu Bc. Daniel Černík.

V roce 2020 jsme úspěšně spolupracovali s PN Bohnice, kde byl Projekt psychiatrická buňka realizován jako první v celé České republice, dále s psychiatrickou klinikou Ke Karlovu a s psychiatrickým oddělením Ústřední vojenské nemocnice. Dlouhodobě spolupracujeme s organizacemi MDAC, Ligou lidských práv, evropskou organizací Gamian (v roce 2019 se člen našeho spolku 2x zúčastnil jednání s touto organizací), Green Doors, ESET-Help, Fokus či Baobab. Spolupráce s výše uvedenými si velice vážíme. Podařilo se nám dosáhnout nových a užitečných zkušeností.   

V Praze jsou zájemci o doprovod doprovázeni po celém městě. Nesoustředíme se tudíž na jednu z lokalit, ale jedná se o celé území Prahy. Tato skutečnost je stanovena zájmem klientů o místo doprovodů. Některé doprovody však jsou též mimo hl. m. Prahu, a tak jsou nad rámec služeb, pro které je tento grant poskytován. Bývají to nejčastěji doprovody spojené se stěhováním z hlavního města, po léčbě závislostí a následné dopravení do terapeutických komunit u lidí, které pocházejí z Prahy či dopravení osob do mimopražských domovů se zvláštním režimem. Jako další důvod možno uvést také situaci, kdy bohnická nemocnice je spádovou oblastí pro Středočeský kraj a lidé, kteří se na nás obrací, bydlí právě za hranicemi Prahy a potřebují se dostat domů pro řešení svých záležitostí.

Počet doprovodů v Praze za rok 2019 byl 362. Celkově se odpracovalo 1223,5 hodiny, řadu hodin dobrovolně. Účel doprovodů a další zajímavé informace jsou blíže specifikovány v tabulce, která je součástí této závěrečné zprávy. Přesto však můžeme konstatovat, že se každoročně výsledky mění a také v roce 2020 jsme zaznamenali nárůst v počtu doprovodů v oblasti pacientů, kteří mají své trvalé bydliště mimo Prahu. Byli to lidé z těchto lokalit: Kolín, Mikulov, Nymburk, Mladá Boleslav, Smečno, ale i zahraniční jako jsou Bánská Bystrica, Bánská Šťavnica a Lyon. Jeden pacient byl doprovázen do Domova důchodců Chotěšov a druhý do komunity v Mníšku pod Brdy, třetí do komunity v Dubí. Ostatní pacienti byli dále doprovázeni do Přezletic, 4x do Plzně, do Příbrami, nevidomý pacient z Kolína do Prahy.

Informace pro klienty psychiatrických nemocnic jsou na letácích v nemocnicích, dále pak na letácích, které rozdáváme přímo na odděleních v psychiatrických nemocnicích, na webu Spolku KOLUMBUS. Klienty o naší službě informují samotní podpůrci, tak i odborný personál to znamená psychiatři, psychologové, zdravotní sestry a sociální pracovnice. Kontaktování klientů probíhá prostřednictvím podpůrců přímo na pavilónech, kam za pacienty docházíme v rámci projektu Pacientští důvěrníci a advokáti anebo sociální pracovnice, lékař anebo jiný pracovník kontaktují podpůrce telefonicky. V rámci vzájemné spolupráce vlastní naši pracovníci kartičky s označením v PNB a mají dobrovolnické smlouvy.

Služba probíhala dle aktualizovaného harmonogramu realizace. Nejprve proběhly schůzky pacientských podpůrců, kde jsme si upřesnili, jak budeme v roce 2020 pracovat. Následovala distribuce letáků s nabídkou doprovodů do jednotlivých zdravotnických zařízení. Také jsme informovali zdravotnický personál o nabídce této služby pro pacienty.  S touto zdravotní službou je počítáno i ve Strategii reformy psychiatrické péče, a proto je pilotně realizována ve zdravotnických zařízeních. V dalších měsících následovala pravidelná docházka na oddělení, kde byli pacienti kontaktováni nabídkou služby.

 

V případě potřebnosti služby, po dohodě se zdravotnickým personálem, docházelo k realizaci doprovodů pacienta.

 

Jedná se o rozvoj veřejně prospěšné aktivity svépomocného celorepublikového spolku uživatelů psychiatrické péče KOLUMBUS v oblasti zaměřené na zlepšení zdraví občanů. Poskytováním této pravidelné služby dochází ke zlepšení životních podmínek osob se zdravotním postižením a připravuje, již v průběhu hospitalizace, plynulý přechod mimo léčebnu. Po hospitalizaci nemusí nutně docházet k ukončení spolupráce s klientem, ale je námi získaná důvěra rozvíjena v návštěvách u pacientů.

Do projektu se v závěru roku připojil podpůrce JUDr. Pavel Jánský.

Úspěšnost projektu hodnotíme podle toho, kolika klientům jsme pomohli, také jak jsou klienti a zdravotnický personál spokojen s naší službou.

Službu bychom rádi pacientům nabízeli i v roce 2021. Naším cílem je pomoci ještě více klientům a dále zvýšit počet podpůrců. Činnost bychom také rádi rozšířili ještě do více pavilonů psychiatrických nemocnic. Projekt se nám podařilo udržet na celorepublikové úrovni.

Kazuistika:

D. C., 57 let, poprvé od nás z KOLUMBUSu kontaktovali naši pacientští důvěrníci. Pana Černíka k němu zavolala sociální pracovnice z pavilónu 26, jestli by ho doprovodil na autobusové nádraží. Svojí znalostí francouzštiny zjistil, že je z Lyonu. Něco se mu v Praze přihodilo a dostal se do Bohnic. Na autobus na Florenc ho doprovodil a cesta proběhla v pořádku. Čekali ho tam dva konzulové z francouzské ambasády, kteří se ho ujali.

Výsledky:

 

 

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ