• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Pacienti vzdělávají pacienty – „Bibliokurýr“ – rozvoj volnočasových aktivit uživatelů v psychiatrických léčebnách
Doba realizace projektu: 1.1. 2016 – 31.12. 2016

Obecné cíle projektu:

* rozvoj volnočasových a dobrovolnických aktivit pro pacienty s psychickou poruchou;
* rozvoj spolupráce mezi občanským sdružením uživatelů psychiatrické péče a psychiatrickými zařízeními (poskytovateli péče);
* aktivizace uživatelů psychiatrické péče (většinou členů občanského sdružení) v rámci realizace projektu a jejich spolupráce s poskytovateli psychiatrické péče a vzájemná komunikace s jinými pacienty;
* zlepšení spokojenosti pacientů s duševní poruchou s léčbou v průběhu hospitalizace v psychiatrické léčebně;
* zapojení pacientů s duševní poruchou do vytváření nabídky volnočasových a rehabilitačních aktivit během pobytu v léčebně;
* rozvoj dobrovolnických aktivit pacientů s psychickou poruchou v psychiatrických léčebnách;

Specifické cíle projektu v roce 2016:

* udržení a další rozvoj projektu/volnočasových aktivit pro pacienty v dalších dvou léčebnách a na dvou psychiatrických oddělení nemocnic v ČR;
* aktivizace hospitalizovaných pacientů formou nabídky specifických volnočasových aktivit – četba naučné literatury (zejména z oblasti duševního zdraví a následné besedy; motivace k výtvarné činnosti);
* zlepšení dostupnosti literatury, časopisů a osvětových materiálů pro pacienty s psychickou poruchou během psychiatrické léčby jako formy relaxace a nástroje pro vzdělávání a osvětu;
* nákup nových knih a časopisů do knihovny pro pacienty;
* získávání literatury a časopisů (zdarma) do knihovny pro pacienty;
* zmapování a doplnění knižního fondu v knihovnách pro pacietny v psychiatrických
léčebnách (v nemocnicních).
* motivace pacientů k sebevzdělávání, k literární tvorbě (psaní básní, fejetonů atd.) skrze společné setkání člena týmu s pacienty.

Závěrečné hodnocení projektu

 Cíle projektu stanové pro rok 2016 se dařilo ,  byť s obtížemi ,realizovat . Probíhala pravidelná roznáška časopisů a jejich doplňování do knihovničky na odděleních. Toto probíhalo v rámci návštěv pacientských důvěrníků na pavilonech psychiatrické nemocnice v Bohnicích, psychiatrickém oddělení nemocnice v Praze na Karlově náměstí a ve Šternberku. Ve Šternberku probíhala roznáška  jednou týdně a pacienti měli zájem především o časopisy s volnočasovou tématikou.
 Ženy preferují časopisy o vztazích, rodině, mateřství a ze společnosti. Muži z oblasti historie a politiky.
Této poptávky se snažíme držet, aby pacienti opravdu četli a časopisy v léčebně jen neležely. Zatím se toto daří a  časopisy jsou ihned rozebrány.
19.- 20. 3. 2016 proběhl v Praze tematický seminář Gamianu "Duševní zdraví a migrace: Svržení bariér", kterého se zúčastnili také členové Občanského sdružení KOLUMBUS z.s.
V dubnu 2016 se uskutečnilo setkání KOLUMBUSU a ESET- Helpu .  Společným tématem se stala reforma psychiatrické péče, problematika pacientských sdružení zabývajících se duševním zdravím.
27. 6. 2016 proběhlo setkání členů Občanského sdružení KOLUMBUS v neformálním duchu v restauraci U Voraře, kde jsme  diskutovali nad uplynulým obdobím a nad tím, jak nadále co nejlépe naplnit poptávku volnočasových aktivit v rámci projektu.

V letních měsících, červenci a srpnu byl doplněn knižní fond na odděleních psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Pacienti dostali vyřazené knihy z knihovny (cca 40 kusů, především detektivky a beletrii)  od členky KOLUMBUSu, z.s. a koordinátorky projektu.

Na projektu se podílelo 6 pacientských důvěrníků a koordinátorka projektu.

V říjnu 2016 proběhlo setkání členů a příznivců KOLUMBUSu v Berouně. Tohoto setkání se zúčastnila vedoucí svépomocné skupiny psychiatrických pacientů CELZUS, při Charitě-Brno. Představili své aktivity v rámci JM kraje pro duševně nemocné.  Další host, paní Marie Krchňavá,  hovořila o svých zkušenostech s psychicky nemocným manželem a úskalích při nedobrovolné hospitalizaci. Rovněž byl členům KOLUMBUSu  představen koncept alternativní péče o DN ze zahraničí, tzv. Otevřený  dialog a to vedoucím skupiny MOSTY (Fokus Praha) Borkem Lacinou.

O všech těchto aktivitách hovořili pacientští důvěrníci s pacienty a zprostředkovávali jim tak motivaci k uzdravení a dobrý příklad.
Pacientům, kteří o  to mají zájem, nabízíme po propuštění z nemocnice možnost podpory i nadále, například lekcemi  počítačového kurzu ,který vede jeden z našich členů nebo  počítačového  anonymního klubu Duševního zdraví.
Tímto jsme se snažili aby projekt byl komplexnější a odpovídal současným potřebám pacientů

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ