• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Spolek KOLUMBUS je svazek osob, který sdružuje osoby se zkušeností se službami péče o duševní zdraví. Spolek usiluje o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi. Je tvořen dvěma komorami podle zkušenosti s péčí o duševní zdraví - přímou nebo nepřímou. Spolek je nestátním, nepolitickým a nenáboženským svazkem, který sdružuje pouze fyzické osoby.

Spolek KOLUMBUS usiluje o:

 • Zlepšení péče v psychiatrických nemocnicích.
 • Rozvoj  komunitní péče a služeb pro duševně nemocné.
 • Změny současných zákonů v oblasti duševního zdraví.
 • Ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a  omezení svéprávnosti.

A. Vlastní aktivity Spolku KOLUMBUS:

 • Poradenská činnost a hájení práv lidí s duševním onemocněním.
 • Přednášková a osvětová činnost pro personál psychiatrických nemocnic, komunitní zařízení a širší veřejnost.
 • Výměna dobré praxe v psychiatrických nemocnicích.
 • Aktivní účast na konferencích a seminářích týkajících se psychiatrie a péče o duševní zdraví v ČR i zahraničí.
 • Připomínkování zákonů a právních předpisů, návrhy změn stávajících právních předpisů, příprava návrhů v zákonech o duševním zdraví.
 • Organizování vzdělávacích seminářů a školení pro uživatele a uživatelské organizace /internet, práva pacientů, poradenství apod.
 • Práce s médii / publikace článků a rozhovorů týkajících se duševního zdraví a destigmatizace psychiatrie.
 • Rozvoj spolupráce s domácími i zahraničními občanskými sdruženími působícími v oblasti zdravotní, sociální a v oblasti hájení lidských práv.
 • Pořádání výstav výtvarných děl uživatelů psychiatrické péče.
 • Organizace výletů, rehabilitačních a výměnných pobytů pro uživatele.

B. Spolupráce a zapojení do projektů jiných organizací v ČR:

 • Účast v projektu Asociace advokátů PRO BONO /bezplatné zastupování advokáty/.
 • Členství v Pacientské radě MZ
 • Účast na komunitním plánování – Ústí nad Labem, Praha 10, Pardubice, Olomouc, Brno.
 • Spolupráce na připomínkování nového občanského zákoníku/opatrovnictví a omezení svéprávnosti k právním úkonům.
 • Připomínkování Zákona o zdravotních a speciálních zdravotních službách ve spolupráci s NRZP.
 • Členství v NRZP

C. Spolupráce a zapojení do aktivit v zahraničí:

 • Spolupráce s MDAC /Mental Disability Advocacy Center/ Centrum advokacie duševné postižených v Budapešti.
 • Spolupráce s občanským sdružením uživatelů Premedny a ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcja) ze Slovenska.
 • Účast v GAMIAN Europe /Global Aliance Mental Illness Advocacy Network/

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ