• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Monitorování a podpora lidských práv osob s duševním onemocněním

Projekt se skládá z následujících šesti hlavních aktivit:

A)    Monitorování Strategie reformy psychiatrické péče.

Aktivita je monitoringem naplňování reformy a účast na implementaci Strategie reformy psychiatrické péče jako součásti Národního plánu péče o osoby s duševním onemocněním (dále DN). Zásadním prvkem monitorování implementace Strategie je uživatelské kontrola naplňování lidských práv duševně nemocných v nejširším možném výkladu.

 Členové Spolku KOLUMBUS se účastní jednání v oblasti Strategie reformy psychiatrické péče. V roce 2017 se skupiny, které byly vytvořeny pro implementaci reformy, nescházely. Přesto se často diskutuje na téma deintucionalizace psychiatrické péče a rozvoj péče komunitní. Do systému péče jsou a budou zaváděny nové prvky (Centra duševního zdraví a rozšířené ambulance). Členka spolku se stala členkou Pacientské rady na Ministerstvu zdravotnictví a může hlasovat ve prospěch duševně nemocných.

Účast na 4 setkáních za rok 2017 -   MERRPS – Řehořova 10, Praha 3; NÚDZ Klecany

Účast na 6 setkáních za rok 2017 ve spolku Platforma

11. 4. 2017 – Konference: „Mysli na duši“, Mramorový sál Clam – Gallasova paláce, Husova 20, Praha 1

26. 4. 2017 – Seminář: Reforma péče o duševní zdraví – uskutečněné kroky a nejbližší cíle, Úřad vlády, Nábřeží Edwarda Beneše, Praha 1

4. 10. 2017 – Aktivní účast na pacientské konferenci v NÚDZ – Reforma psychiatrické péče „O nás s námi“

B)    Tvorba a monitorování komunitního plánování v ČR.

Členové Spolku KOLUMBUS  – celorepublikového  svépomocného spolku uživatelů a ex-uživatelů psychiatrické péče, se dlouhodobě účastní komunitního plánování magistrátů, měst a obcí, kde hájí zájmy a potřebnost poskytovaných služeb komunitní péče. Naši členové v roce 2017 byli aktivní členové dvou komunitních plánování v Praze 10 a Olomouci. V Praze 10 došlo k určitému posunu v pomoci duševně nemocným spoluobčanům a vznikly zde dva komunitní týmy pro pomoc nemocným v domácím prostředí. Spolek KOLUMBUS však tyto návštěvy doma pro propuštěné nebo znovu hospitalizované klienty provádí již řadu let (od roku 2011) s tím, že nemáme možnost vzhledem k povaze výkonů pomáhat ve zdravotní oblasti, jen v sociální. Naší snahou pro rok 2018 je stát se členy komunitních plánování Prahy 8 a 12 a obnovit svou účast v komunitním plánování města Brna, Pardubic a Ústí nad Labem.

Účast na 4 setkáních – Komunitní plánování Prahy 10 – osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením, MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10

Účast na 4 setkáních – Komunitní plánování města Olomouc – skupina osoby se zdravotním postižením

Účast na 3 veletrzích sociálních a návazných služeb: Prahy 10 u Edenu, hl. m. Prahy „HELP fair na Střeleckém ostrově, a Prahy 12 v Modřanech v bývalém obchodním domě Prior.

C)    Monitorování Úmluvy OSN, Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se  zdravotním postižením na období 2015 – 2020 a další dokumentů.

Součástí této části projektu bude i monitorování plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ve vztahu k osobám s duševní poruchou.  A také prosazování jednotlivých článků Úmluvy do českých právních předpisu (zákonů, vyhlášek a další dokumentů. Nedílnou součástí je i jejich naplňování v každodenní praxi.

Spolek KOLUMBUS pomáhá uživatelům psychiatrické péče prosazovat veřejně, a to i ve snaze s Národní radou zdravotně postižených jednotlivé právní předpisy do zákonů a vyhlášek a jiných dokumentů. Monitorujeme naši společnou činnost. Uvědomujeme si však, že rozdílnosti mezi cílovými skupinami jsou i přesto velké. Máme, jako uživatelé psychiatrické péče dosti rozdílné bariéry než tělesně hendikepovaní lidé, jsou to především tyto: přes snahu vyrovnat se ostatním občanům nemáme takové možnosti nalézt odpovídající kvalifikovanou práci v normálním tržním systému pracovních příležitostí, naše bariéry na úřadech jsou možné překonat např. díky podpoře našeho Spolku, který pomáhá s doprovody lidí hospitalizovaných na tyto úřady.

26. 1. 2017 – konference: Vliv prostředí na péči o duševně nemocné, PN Bohnice, Ústavní 91, Praha 8

22. 2. 2017 – Setkání Aliance 12, Evropský dům, Jungmannova 21, Praha 1

29. 3. – 30. 3. 2017 – II. Národní konference NRZP, Top Hotel Praha

15. 3. 2017 – Pacientská rada VZP, Budova ústředí, Orlická 4/2020, Praha 10

Účast na 6 vzdělávacích seminářů APO za rok 2017

D)    Zapojení uživatelů do edukace o duševním zdraví, informační činnost o reformě psychiatrické péče.

V roce 2017 došlo k vytvoření Pacientské rady, kde má náš spolek svou zástupkyni, a tak můžeme ovlivňovat dění ve zdravotnictví. V oblasti psychiatrické péče jsme školili dobrovolníky projektu Dobroduš ČCE o duševních nemocech – vlastní zkušenost s nemocí a dále informace o reformě psychiatrické péče. Ve spolupráci s projektem Psychobraní, který školí budoucí lékaře, psychology a pedagogy jsme přijali hlavní účast na přednášce pro 180 osob, zde jsme o reformě též informovali.

2 Přednášky pro dobrovolníky ČCE projektu Dobroduš, Korunní 60, Praha 2

21. 11. 2017 – Přednáška Psychobraní – Margarety Rettigové, Pedagogická fakulta, Praha 1

E)    Pacientští důvěrníci a podpůrci – informační podpora, hájení práv a zájmů osob s duševní poruchou.

Potřebnost této aktivity prokázala, mimo jiné, i skutečnost začlenění stabilizovaných pacientů do multidisciplinárních týmů Center duševního zdraví. Projekt rovněž reaguje na změny, které přinesl nový občanský zákoník pro osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům (svéprávností) z důvodu duševní poruchy v roce 2014. Zákoník předpokládá existenci a činnost tzv. podpůrců, kteří budou pomáhat těmto osobám v rozhodování. Jak bude činnost těchto podpůrců prakticky realizována i financována není doposud zřejmé, ale v mnohém se podobá činnosti pacientských důvěrníků. Cílová skupina i odborná lékařská veřejnost je o těchto změnách velmi málo informována, proto v rámci projektu budou informace o tzv. podpůrcích šířeny, a to zejména prostřednictvím osobních zkušeností a důležitým prvkem aktivity je i emoční podpora hospitalizovaných uživatelů. Pacientští důvěrníci a advokáti – tento projekt byl poprvé představen v roce 2004.

Již 13 let hájí Spolek KOLUMBUS práva a zájmy duševně nemocných spoluobčanů. V roce 2017 odpracovalo 11 důvěrníků a advokátů 1850 hodin pomoci uživatelům psychiatrické péče hospitalizovaným v psychiatrické nemocnici Bohnice. Řada dotazů především právního charakteru byla směřována na našeho právníka z nemocnic: PN Šternberk, PN Kosmonosy, PN Horní Beřkovice, Psychiatrická klinika Ke Karlovu 11, Praha 2 a Vojenské nemocnice Střešovice. Za rok 2017 jsme pomohli 208 osobám, z toho 145 mužům a 63 ženám. Nejvíce řešených případů se týkalo problematiky bydlení (35), hospitalizace (34), práce (24) a rodiny (18). Velkou pomocí těmto lidem je také vyslechnutí jejich příběhu, často rady nepotřebují, jde o emoční podporu (56).

F)    Organizačně administrativní servis - rozvoj celostátního Spolku uživatelů psychiatrické péče KOLUMBUS.

Členové Spolku KOLUMBUS pracují v podmínkách odpovídajících jejich působení v regionech. Dojíždějí na porady do hl. m. Prahy do naší pražské kanceláře Na Moráni 7, kde řeší jednotlivé zadané úkoly. Jsou přítomni koordinačním schůzkám a poradám v rámci Spolku. Také jsou vzájemně propojováni díky skype poradám především užšího a širšího vedení Spolku. V kanceláři Spolku probíhá řada jednání s jinými organizacemi a jednotlivci.

V kanceláři Spolku probíhá také výuka na PC lidí s duševním onemocněním v rámci počítačové učebny. Program a způsob výuky je vždy prováděn individuálně sestavený pro každého zájemce o naše služby.

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ