• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

I. Základní ustanovení

Název spolku je Spolek KOLUMBUS.

Spolek KOLUMBUS (dále jen „Spolek“) je svazek osob, který sdružuje osoby se zkušeností se službami péče o duševní zdraví. Spolek usiluje o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi. Je tvořen dvěma komorami podle zkušenosti s péčí o duševní zdraví - přímou nebo nepřímou. Spolek je nestátním, nepolitickým a nenáboženským svazkem, který sdružuje pouze fyzické osoby a je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Spolek působí na území celé České republiky a byl založen na dobu neurčitou.

II. Sídlo spolku

Spolek má sídlo v Ústí nad Labem na adrese Keplerova 712/32, PSČ 400 07.

III. Účel spolku

Účelem Spolku je především chránit zájmy duševně nemocných osob v České republice a zkvalitnit život uživatelů psychiatrické péče.

IV. Hlavní činnost spolku

Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. Poskytování základní právní pomoci a psychické podpory duševně nemocným;
 2. Ovlivňování legislativy a způsobů financování služeb péče o duševně nemocné v ČR;
 3. Vzájemné komunikace uživatelů psychiatrické péče s laickou i odbornou veřejností včetně vzdělávání;
 4. Podpory zaměstnávání uživatelů péče o duševní zdraví;
 5. Spolupráce se zahraničními a mezinárodními organizacemi;
 6. Podpory a prosazováním neformální péče;
 7. Účasti v komunitním plánování a podpory komunitních služeb pro duševně nemocné, zejména chráněného bydlení, chráněných pracovních míst a náplně volného času;
 8. Organizací výstav, videí a aukcí děl uživatelů psychiatrické péče, jejich příznivců a členů Spolku;
 9. Vytváření klimatu, které napomáhá integraci duševně nemocných do společnosti;
 10. Dalšího vzdělávání a doškolování zaměstnanců a dobrovolných pracovníků Spolku;
 11. Rehabilitačních pobytů pro členy Spolku a další uživatele;
 12. Organizování volného času uživatelů – sport, turistika, kultura, zájmové kroužky;
 13. Výzkumu v oblasti duševního zdraví.

V. Členství ve spolku

Členem Spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve Spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky užším vedením (ředitel, náměstek a ekonom) nebo členskou schůzí Spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy Spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi Spolku. Členem první komory Spolku se stane ten, kdo má osobní zkušenost s psychiatrickou péčí. Členem druhé komory Spolku se stane ten, kdo má zprostředkovanou zkušenost s psychiatrickou péčí (příbuzní, sympatizanti apod.).

  1. Člen první komory Spolku má právo:

   1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
   2. volit ředitele a ostatní funkcionáře a orgány Spolku a být volen,
   3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,
   4. podílet se na praktické činnosti Spolku.
  2. Člen druhé komory Spolku má právo:

   1. účastnit se jednání členské schůze jako pozorovatel,
   2. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,
   3. podílet se na ekonomickém a sociálním zabezpečení Spolku a na vybudování zázemí pro členy Spolku,
   4. být volen a volit do kontrolní komise Spolku.
  3. Člen první a druhé komory Spolku má povinnost dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Spolku.

  4. Vstupem do Spolku souhlasí člen se zpracováním osobních údajů pro interní potřeby Spolku.

  5. Členství ve Spolku zaniká:

   1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena řediteli spolku nebo členské schůzi,
   2. úmrtím člena,
   3. zánikem Spolku,
   4. vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu Spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

   Členství zaniká dnem rozhodnutí členské schůze o vyloučení. Důvodem pro vyloučení může být:  poškozování dobrého jména Spolku, ale i členů Spolku, vyvíjení aktivit, které jsou v rozporu se stanovami a rozhodnutími Spolku.

  6. Seznam členů Spolku je neveřejný a je přístupný jen pro členy Spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí užší vedení Spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

  7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

VI. Orgány Spolku

Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,
 2. členskou schůzí volený ředitel spolku,
 3. členskou schůzí volený výkonný náměstek, ekonom spolku, projektoví manažeři a členové kontrolní komise dle Jednacího a organizačního řádu Spolku.

VII. Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem Spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, zejména

  1. schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov,
  2. volí ředitele spolku, výkonného náměstka, ekonoma spolku, projektové manažery a odvolává je,
  3. schvaluje zprávu o činnosti Spolku za předcházející rok,
  4. určuje a schvaluje strategický plán Spolku a jeho cíle na příští období,
  5. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů.
  6. rozhoduje o vstupu Spolku do právnických osob,
  7. rozhoduje o členství Spolku ve vnitrostátních a v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
  8. rozhoduje o provozování kanceláře Spolku,
  9. rozhoduje o zániku Spolku.
 2. V období mezi členskými schůzemi přijímá nové členy ředitel spolku spolu s výkonným náměstkem a ekonomem spolku.

 3. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu Spolku.

 4. Zasedání členské schůze je svoláváno ředitelem spolku nebo jím pověřenou osobou podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Ředitel je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň 20 členů obou komor Spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá ředitel členům Spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, a to nejpozději 14 dní před konáním členské schůze. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději 5 dní před konáním zasedání členské schůze zasílá ředitel spolku (nebo jím pověřený člen) ostatním členům Spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

 5. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí ředitele.

 6. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň jedna třetina všech členů Spolku. Pokud se do půl hodiny od zahájení členské schůze nesejde alespoň jedna třetina všech členů Spolku, pak zajišťují usnášeníschopnost schůze všichni přítomní členové první komory Spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou těchto přítomných členů Spolku.

 7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen Spolku zápis případně videozáznam. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 8. Požádá-li člen Spolku o svolání mimořádné členské schůze, je ředitel spolku nebo jím pověřený zástupce, povinen nejpozději do 1 měsíce svolat členskou schůzi.

VIII. Ředitel

 1. Ředitel je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním Spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance Spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za Spolek může jednat rovněž výkonný náměstek, ekonom spolku, projektový manažer, koordinátor projektu nebo zaměstnanec Spolku či ředitelem zmocněný člen.

 2. Ředitel spolku je volen členskou schůzí na dobu 3 let a může být volen maximálně dvakrát za sebou. Ředitel spolku se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

 3. Ředitel spolku je povinen:

  1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 3. těchto stanov,
  2. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů Spolku,
  3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
  4. jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán Spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu,
  5. zpracovat, aktualizovat a dodržovat Jednací a organizační řád Spolku v součinnosti s členy Spolku.
  6. jmenovat a odvolávat (po poradě s užším vedením) koordinátory jednotlivých akci a činností dle Jednacího a organizačního řádu Spolku, který je přílohou stanov.
  7. jmenovat a odvolávat (po poradě s užším vedením) správce kanceláří Spolku.

IX. Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku Spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ